Авансът по дадена сделка представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получената услуга.

Авансовото плащане може да се извърши на база на сключен договор, в който е регламентирано, че се дължи такова или чрез издаване на проформа фактура. Проформа фактурата може да се издаде с цел да се уведоми Възложителят, че следва да извърши авансово плащане, за да започне изпълнението на договора или да се стартира доставката на стоките, ако няма сключен договор. Тя се издава и с цел да се предоставят данни, свързани с превода. Независимо от наличието на сключен договор между страните по сделката /може да има, но може и да няма/, проформа фактура може да се издаде.

Искам …