Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. Имате сключен договор за търговско представителство с възложител – фирма, установена и регистрирана за целите на ДДС в Австрия. По силата на сключения договор приемате да представлявате и да уговаряте договори за продажби от името на възложителя срещу уговорено в договора възнаграждение. Често възниква необходимост от командировки в страната и чужбина, които са свързани с изпълнение на договора, а също и с организирани от страна на австрийската фирма срещи и обучения във връзка с предлаганите продукти. В договора е предвидено, че транспортните разходи и разходите за нощувките са за сметка на възложителя и платените суми …