Често в практиката се случва собственикът на ЕООД /или съдружници в ООД/ да финансира фирмата си със собствени средства. Не рядко размерът на това финансиране надхвърля 10 000 лева.

Често в практиката се случва собственикът на ЕООД /или съдружници в ООД/ да финансира фирмата си със собствени средства. Не рядко размерът на това финансиране надхвърля 10 000 лева.

В такива случаи възниква въпросът: следва ли да се декларира тази сума от собственика като физическо лице в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в частта за деклариране на заеми?

Ако едноличният собственик на капитала е направил финансовата помощ на основание чл. 134 от Търговския закон, то това не е заем, а ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ВНОСКА. Това НЕ Е …