С разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ законодателят е задължил платците на доходи, които са предприятия и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица, за което изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Също така съгласно чл. 73, ал. 6 работодателите са задължени да изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г., се предоставят …