Фирмата ви предстои да спонсорира спортно мероприятие, организирано от спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В спортната зала, където ще се проведе мероприятието, ще бъдат поставени рекламни пана с логото на вашата фирма. Възниква ви въпросът сумата, предоставена по договора за спонсорство, данъчно признат разход ли ще бъде за вас?

При спонсорството се налагат отношения между двете страни, които могат да се определят като бизнес отношения, тъй като стремежът на всяка от страните е да извлече конкретна полза. Между двете страни, а именно спонсор и спонсориран, се установява споразумение, което …