Корект Акаунт Консулт предлага текущо годишно, счетоводно и данъчно отчитане, разпоредби и процедури за ДДС, европейски и национални правила за корпоративното данъчно облагане.

 • Организация на цялостното счетоводство на дружеството.
 • Разработване на счетоводната политика на дружеството.
 • Текуща обработка на първични счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други.
 • Документиране на плащане на клиенти чрез PayPal.
 • Отчитане на складови наличности. Изготвяне на справки, свързани със складовите наличности.
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Изготвяне на месечни/тримесечни финансови отчети за  състоянието на дружеството, анализи и препоръки.
счетоводствобургас
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО, изготвяне на искания за прилагане на СИДДО.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи всички статистически форми според спецификата на дейността на фирмата.
 • Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към бюджета, контрагенти и др.
 • Данъчна защита.
 • Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство.
 • Данъчно планиране и консултиране
счетоводствобургас
 • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС и VIES декларации.
 • Подготовка и подаване на информация свързана със системата на Интрастат.
 • Отчитане и анализ на разчетите с доставчици и клиенти – изготвяне периодично на справки, анализ.
 • Изготвяне на справки и анализи, свързани с приходи, разходи и други показатели.
 • Изготвяне на всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети, съобразени с индивидуалните изисквания на клиента.
счетоводствобургас
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас