Корект Акаунт Консулт предлага текущо годишно, счетоводно и данъчно отчитане, разпоредби и процедури за ДДС, европейски и национални правила за корпоративното данъчно облагане.

 1. Организация на цялостното счетоводство на дружеството.
 2. Разработване на счетоводната политика на дружеството.
 3. Текуща обработка на първични счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други.
 4. Документиране на плащане на клиенти чрез PayPal.
 5. Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове.
 6. Отчитане на складови наличности. Изготвяне на справки, свързани със складовите наличности.
 7. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 8. graduate-business-degree.jpg

 9. Изготвяне на месечни/тримесечни финансови отчети за  състоянието на дружеството, анализи и препоръки.
 10. Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС и VIES декларации.
 11. Подготовка и подаване на информация свързана със системата на Интрастат.
 12. Отчитане и анализ на разчетите с доставчици и клиенти – изготвяне периодично на справки, анализ.
 13. Изготвяне на справки и анализи, свързани с приходи, разходи и други показатели.
 14. Изготвяне на всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети, съобразени с индивидуалните изисквания на клиента.
 15. Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО, изготвяне на искания за прилагане на СИДДО.
 16. Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи всички статистически форми според спецификата на дейността на фирмата.
 17. tax-irs-910x512.jpg

 18. Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към бюджета, контрагенти и др.
 19. Данъчна защита.
 20. Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство.
 21. Данъчно планиране и консултиране