Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт ще ви помогне да оптимизирате движението и разходите за персонал. Спестете време, пари и усилия, като ни се доверите и изберете нашите счетоводни услуги на конкурентни цени.

 1. Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство.
 2. Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала, съобразени с действащото законодателство (изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, служебни бележки, декларации и др.)
 3. Поддържане на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове.
 4. Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата.
 5. Изготвяне на необходимите документи за промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа на ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд.
 6. Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време.
 7. Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица.
 8. Обработка и подаване на болнични листове, заявления и приложения в системата на НОИ по електронен път.
 9. Изготвяне на заповеди за отпуск, изчисляване на отпуски, изготвяне на уведомления за оставащия платен отпуск.
 10. Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки.
 11. Изготвяне на служебни бележки при поискване от служителите – за детски надбавки, за кредитни институции, за учебни заведения и др.
 12. Вписвания и приключване на трудови книжки.
 13. Изготвяне на граждански договори, сметки и служебни бележки за изплатени суми.
 14. Изготвяне и представяне на документи за НАП и НОИ (Декларация обр. 1 и обр. 6, уведомление по чл. 62).
 15. Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице.
 16. Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.
 17. Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети.

AdobeStock_8439125.jpeg