Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт ще ви помогне да оптимизирате движението и разходите за персонал. Спестете време, пари и усилия, като ни се доверите и изберете нашите счетоводни услуги на конкурентни цени.

 • Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала, съобразени с действащото законодателство (изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, служебни бележки, декларации и др.)
 • Поддържане на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове.
 • Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата.
 • Изготвяне на необходимите документи за промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа на ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд.
счетоводноотчитаненазаплати
 • Изготвяне на служебни бележки при поискване от служителите – за детски надбавки, за кредитни институции, за учебни заведения и др.
 • Вписвания и приключване на трудови книжки.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки и служебни бележки за изплатени суми.
 • Изготвяне и представяне на документи за НАП и НОИ (Декларация обр. 1 и обр. 6, уведомление по чл. 62).
 • Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице.
 • Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.
 • Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети.
счетоводноотчитаненазаплати
 • Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица.
 • Обработка и подаване на болнични листове, заявления и приложения в системата на НОИ по електронен път.
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, изчисляване на отпуски, изготвяне на уведомления за оставащия платен отпуск.
 • Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки.
счетоводноотчитаненазаплати
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас