Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС и установена на територията на България, сключва договор за доставка на стоки с фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. Немският клиент се нуждае от постоянна доставка на определени количества стоки. С цел да се оптимизират транспортните разходи, свързани с периодичните доставки, което ще доведе до повишаване на икономическата ефективност на дейността и осигуряване на желаната доходност на бизнеса, собственикът решава да транспортира до Германия по – голямо количество от стоката. Идеята е стоката да се съхранява на територията на Германия и при поискване от клиента, с когото има сключен договор, стоката да се доставя на етапи.

В …