Собственик сте на фирма, чиято дейност не би могла да протича нормално без използването на автомобил. Във фирмата извършвате сам дейността, т.е. няма други назначени лица и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Съответно използвате личния си автомобил изцяло за нормалното протичане на извършваната от вас дейност. Правите разходи във връзка с експлоатацията на автомобила /разходи за гориво, смазочни материали, автомивка, разходи за паркинг, дребни ремонти и др. разходи, непосредствено свързани с експлоатацията на автомобила/. И сега въпросът е дали счетоводните разходи, направени във връзка с експлоатацията на автомобила са данъчно признати от гледна точка на …