В качеството си на управител във вашата фирма, където сте едноличен собственик на капитала, използвате личния си автомобил изцяло за целите на осъществяваната от вас дейност. В статията „Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели“ беше обърнато внимание какво следва да бъде направено и с какви документи е нужно да разполагате, за да бъдат данъчно признати направените разходи във връзка с експлоатацията на личния ви автомобил за служебни цели. Накратко казано следва да са налице:

  1. Договор за наем, по силата на който вие като собственик и в качеството ви на физическо лице предоставяте личния си автомобил за ползване на вашата фирма. Наемът …