Законът за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.40 от ЗСч)

Лица, които могат да бъдат заявители (чл. 15 ЗТР)

В ЗТР изрично са посочени лицата, които могат да заявят публикуване на ГФО, като заявители могат да бъдат:

  • Търговецът;
  • Адвокат с изрично писмено пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията;
  • Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно. Съгласно Закона за счетоводството, съставител на годишен финансов отчет може да бъде счетоводител със съответния образователен ценз и стаж, който е в трудови или нает по извънтрудови правоотношения с дружеството. Счетоводителят може да е и представител на счетоводна кантора или специализирано счетоводно предприятие, с което съответното предприятие има сключен договор за счетоводно обслужване или конкретно с годишно счетоводно приключване.
публикуваненагодишенфинансовотчет

При спазване на всички процедурни изисквания, тези лица имат самостоятелно правомощие да бъдат заявители при обявяване на ГФО. Това обаче не значи, че ГФО заедно с всички документи по обявяването му, трябва да задължително да бъдат подадени в Търговския регистър (ТР) лично от тях. Те могат да се подадат и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като освен това нотариална заверка трябва да има и на подписа на заявителя в заявлението за обявяване (чл.15, ал. 2 ЗТР).

Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас