Процедурата, по която се прилагат данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезлите в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), е регламентирана в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За прилагане на СИДДО трябва да са изпълнени определени условия, които чуждестранното лице трябва да удостовери пред НАП, а именно, че:

 • е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
 • е притежател на дохода от източник в Република България;
 • не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;
 • са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби.
 • За да се приложи СИДДО, чуждестранното лице или негов пълномощник трябва да подаде искане по образец пред НАП, към което се прилагат доказателства, че са налице основанията за прилагане на спогодбата.
прилаганенасиддо

Подаване на искането

Искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи се подават в териториалната дирекция по регистрацията на платеца на дохода или в дирекцията, където подлежи на регистрация.

Когато платецът не подлежи на регистрация, искането и приложените към него документи се подават в ТД на НАП София.

Опростена процедура

Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО не се подава.

Когато се прилага опростеният ред, платецът на доходи е задължен да декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.

прилаганенасиддо
прилаганенасиддо

Към искането трябва да се приложат:

 • Удостоверение, че получателят на дохода е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран дохода;
 • Декларация, от бенефициента по спогодбата, че е действителен получател на дохода и последният не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
 • Удостоверение от компетентните органи на другата държава, доказващо представителната власт на лицето/лицата подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на съответната държава);
 • Договор, фактури и други документи доказващи естеството и размера на дохода;
 • Справка от счетоводните регистри на платеца, доказваща че доходът е начислен;
 • Друга информация и писмени обяснения, в случай че бъдат поискани от органите на НАП).

Срокът за получаване на становище за прилагане на СИДДО е 60 дни от подаване на искането.

прилаганенасиддо

Договори с продължително действие

Когато доходът се реализира въз основа на договори с продължително действие или се реализира от едно и също лице на еднакво основание, искане за прилагане на СИДДО се подава еднократно. Доходите от дивиденти не се смятат за доходи от този вид.

При настъпване на промяна на някое обстоятелство, чуждестранното лице уведомява териториалната дирекция в 30-дневен срок от настъпването и.

Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас