- Correctaccountbg.com - https://www.correctaccountbg.com -

Подобрение на нает актив – данъчно третиране

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

В предната статия разгледахме данъчното третиране на ремонта на наетия офис. [1] Сега ще обърнем внимание, когато за целите на дейността си, извършите подобрение на офиса за ваша сметка.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани …