Одиторските услуги, които счетоводна къща Корект Акаунт Консулт предлага, отговарят на нуждите на вашия бизнес. Осигурете си спокойствие, че финансовият отчет на вашата фирма е изготвен коректно. Доверете се на Корект Акаунт Консулт.

Понятие финансов одит

Финансовият одит е изпълнение на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се формира одиторското мнение.

Цел на финансовия одит

Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Предмет на финансовия одит

Финансов одит се извършва на:

 • годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;
 • други финансови отчети или финансова информация.

27783205_xl-e1489660990303.jpg

Задължителен и доброволен одит

Финансовият одит е

 • Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.

Съгласно чл. 37. от Закона за счетоводството на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

 1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
 • балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
 • нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 1. средните и големите предприятия;
 2. предприятията от обществен интерес;
 3. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 4. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
 5. годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
 6. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
 7. годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.;
 • размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.
 • годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.
 • Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

Buchaltung2.jpg

Регистрирани одитори

Финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрираните одитори по смисъла на този закон са:

1. физически лица;

2. одиторски дружества.

Професионални стандарти

Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.

Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит

Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад.

Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти.

Законова рамка на финансовия одит

Закон за независим финансов одит и Закон за счетоводството.