Понятие финансов одит

Финансовият одит е изпълнение на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се формира одиторското мнение.

Цел на финансовия одит

Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

одиторскиуслугибургас

Съгласно чл. 37. от Закона за счетоводството на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

 • балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
 • нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;

2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

одиторскиуслугибургас

Одиторските услуги, които счетоводна къща Корект Акаунт Консулт предлага, отговарят на нуждите на вашия бизнес. Осигурете си спокойствие, че финансовият отчет на вашата фирма е изготвен коректно. Доверете се на Корект Акаунт Консулт.

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.;
 • размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.
 • годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.
одиторскиуслугибургас

Професионални стандарти

Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.

Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит

Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад.

Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти.

Законова рамка на финансовия одит

Закон за независим финансов одит и Закон за счетоводството.

одиторскиуслугибургас

Предмет на финансовия одит

Финансов одит се извършва на:

 • годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;
 • други финансови отчети или финансова информация.​

Задължителен и доброволен одит

 • Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.
одиторскиуслугибургас

5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
6. годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
7. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

одиторскиуслугибургас
 • Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.​

Регистрирани одитори

Финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрираните одитори по смисъла на този закон са:

 • физически лица;
 • одиторски дружества.
одиторскиуслугибургас
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас