Фирма, регистрирана за целите на ДДС в България, притежава складови бази, намиращи се на територията на България. Сключва договор с данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия за складиране и съхранение на стоки. В договора е предвидено българската фирма, чиято собственост е склада да предоставя услуги, свързани с приемането на стоките за складиране, разтоварването им, тяхното подреждане, складиране, съхраняване, натоварването им и предаване им на клиенти и др. услуги по логистичната обработка на стоките. Немското дружество има право на достъп до склада в присъствие на наемодателя.
Следва въпросът: къде е мястото на изпълнение на доставката на услугата, във …