Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата.

Във връзка с тази ситуация си задавате следните въпроси:

  1. Относно сумата, която ще бъде изплатена по гражданския договор кой и какъв документ следва да издаде?
  2. Трябва ли и кой трябва да подаде декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?

И всички тези въпроси са породени от факта, че вие като физическо лице, осъществяващо услугата по граждански договор, сте самоосигуряващо се лице.

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не …