Ако се нуждаете от цялостна обработка на документите и подаването на годишните финансови отчети, вашият правилен избор е Корект Акаунт Консулт. Доверете ни се – ние предлагаме годишно счетоводно приключване на фирми бързо, качествено и на добри цени.

 • Преглед на салдата за задълженията за изтичане на 3 години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо.
 • Преглед на салдата за вземанията във връзка с прилагане на чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО
 • Преглед за приходи, документирани през текущата година, които се отнасят за годината, която се приключва и ще се осчетоводяват в годината, която се приключва.
 • Преглед за разходи, документирани през текущата година, които се отнасят за годината, която се приключва и ще се осчетоводяват в годината, която се приключва.
годишносчетоводоноприключване
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за дейността в НСИ.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за предприятия по чл. 92 от ЗКПО.
 • Изготвяне и подаване на дакларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ.
 • Изготвяне и подаване на Справка по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица, различни от трудови правоотношения.
 • Изготвяне и подаване на годишна Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
годишносчетоводоноприключване
годишносчетоводоноприключване
 • Признаване на актив по отсрочени данъци от предходни години в годината, която се приключва.
 • Изчисляване и счетоводни записвания за компенсируеми отпуски.
 • Начисляване на актив по отсрочени данъци.
 • Преглед за данъчни временни разлики от минали години, които намират обратно проявление в годината, която се приключва счетоводно.
 • Преглед за данъчни временни разлики от годината, която се приключва, които ще намерят обратно проявление в следващи години.
 • Инвентаризация на всички активи и пасиви.
 • Изготвяне на окончателни данъчни и счетоводни амортизационни планове.
 • Регулиране на слабата капитализация по реда на ЗКПО.
годишносчетоводоноприключване
 • Подаване на декларации и уведомления за условията на труд по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от работодателите, които имат наети лица по трудови правоотношения.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет, съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
 • Публикуване на ГФО в търговския регистър.
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас