Наближава 30 юни, а това е крайният срок, когато фирмите, които имат това задължение,  следва да публикуват годишните си финансови отчети.

Всички фирми задължително съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Отчетният период започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

В чл. 25 от Закона за счетоводството е посочено каква информация трябва да съдържа финансовият отчет. В него се посочват имената и се поставят подписите на ръководителя на фирмата и на неговия съставител. Когато съставителят е счетоводно предприятие, финансовият отчет се подписва от управляващия …