Възнамерявате да създадете фирма, чиято основна дейност ще бъде извършване на електронни услуги. Съответно ще я регистрирате съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Електронните услуги ще се извършват както в страни от Европейския съюз, така и извън него. Получатели на услугата ще са също така данъчно задължени и данъчно незадължени лица. С какво е добре да сте запознати?!

НАЙ – НАПРЕД ДА ВИДИМ КАКВО Е ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО “УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ“

За целите на облагане с ДДС е дадена дефиниция на понятието „Услуги, извършвани по електронен път“, съдържаща се в Допълнителните разпоредби на ЗДДС.

По смисъла §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби …