Сдружение е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Също така е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта като спортен клуб и отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 2 от същия закон. Спортният клуб е вписан в регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС като член на съответната спортна федерация. Някои от основните цели на сдружението са: да организира и ръководи тренировъчния процес и състезателна дейност на всички членове, както и привличане и насърчаване на младото поколение за практикуването и развитието на съответния …