Между фирма „А“ ЕООД и фирма „Б“ ЕООД е сключен договор за наем, по силата на който „А“ ЕООД, в качеството си на наемодател, предоставя за ползване на „Б“ ЕООД, в качеството му на наемател, офис срещу договорено възнаграждение. Задължение на наемателят е редовно да заплаща в определения срок, както договорената наемна цена, така и всички разходи, свързани с експлоатацията на имота, в т.ч. изразходваната електроенергия. В договора е уговорено, че консумираната електроенергия е за сметка на наемателя и не е включена в месечната наемна цена. Титуляр на партидата по силата на договор с електроразпределително дружество е наемодателя, който получава фактура за общо изразходваната …