Вие сте съдружник в ООД или собственик на ЕООД, където сте самоосигуряващо се лице. Случва се, от време на време или пък често, да получавате доход като физическо лице във връзка с извършени услуги по граждански договори, сключени между вас и други фирми.

Какви задължения възникват за вас като самоосигуряващо се лице, придобило доход от извънтрудови правоотношения: