При сключването на договори между търговци, обичайно, се уговарят, предявяват и изплащат неустойки при неизпълнение на условията по договора, в това число и при просрочие на плащанията. Ролята на неустойката е да обезщетети изправната страна по договора за пропуснатите ползи в резултат на неизпълнение на клаузите, заложени в него.

И отново въпросът е: трябва ли да издавам фактура за неустойката за забавено плащане, а ДДС трябва ли да начислявам!?

Отговорът е: Не, не следва да издавате фактура и да начислявате ДДС за дължимата неустойка за забавено плащане.

Защо не се издава данъчна фактура и съответно не се начислява ДДС за неустойката за просрочено плащане!?

Съгласно разпоредбите …