Представяме ви информация за крайните срокове за плащане на данъци и осигурителни вноски и подаване на декларации съгласно разпоредбите на данъчно-осигурителното законодателство за август 2019 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

  • 25.08.2019 г. (следващ работен ден: 26.08.2019 г.) – Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
  • 25.08.2019 г. (следващ работен ден: 26.08.2019 г.) – Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи …