Вие сте физическо лице, което упражнява свободна професия (нотариус). Регистрирани сте за целите на ЗДДС в качеството си на физическо лице. Притежавате недвижими имоти, придобити от вас като физическо лице, единият от който отдавате под наем за офис на юридическо лице, а другият – на физическо лице за жилищни цели.

  1. Какви задължения възникват във връзка с внасяне на авансовия данък по чл. 44 от ЗДДФЛ и за кого?
  2. Чие е задължението за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ – за наемателя като платец на дохода или за вас като получател на дохода?
  3. Следва ли да начислявате ДДС за услугата, свързана с отдаването на имота под наем?
  4. Следва ли да издавате фактури за получения наем?

Какви задължения …