Казуси и статии

Начало/Казуси и статии
7 07, 2020

Осигуряване на собственик на ЕООД – гражданин на страна извън ЕС

Автор |2020-07-07T14:13:03+03:007 юли 2020|Казуси и статии, ТРЗ|

Осигуряване на чуждестранно физическо лице – руски гражданин, който получава пенсия, отпусната по реда на руското законодателство. Руски гражданин възнамерява да упражнява дейност като собственик на търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство /ЕООД/. Лицето е пенсионер и получава пенсия, отпусната съгласно руското законод [...]

2 07, 2020

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване по реда на ЗДДС.

Автор |2020-07-02T14:04:44+03:002 юли 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, с основна дейност търговия с детски играчки, е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. Във връзка с осъществяваната дейност, фирмата сключва договор за доставка на стоки от немска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. В издадените от немския доставчик фактури за периода от януари до май са посочени на отделни редове данъчната основа, [...]

24 06, 2020

Протокол по чл. 117 и самоначисляване на ДДС при вече начислен данък от чуждестранния доставчик.

Автор |2020-06-23T16:38:42+03:0024 юни 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружеството, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност производство на стоки /козметика/, които продава посредством онлайн платформи. От Амазон получава фактура за комисионна с начислен 20% ДДС. Въпросите, които възникват и на които ще отговорим са: При условие, че в издадената фактура от Амазон вече е начислен 20% д [...]

17 06, 2020

Групова здравна застраховка. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |2020-06-22T13:43:44+03:0017 юни 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и [...]

11 06, 2020

Предоставяне на стока като бонус за достигнат оборот съгласно ЗДДС

Автор |2020-06-11T12:07:40+03:0011 юни 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирма извършва търговия с бебешки пелени, внос от Турция. Продажбите се осъществяват както на територията на България, така и в Румъния. С цел стимулиране на продажбите, фирмата решава да организира кампания, която ще включва предоставянето на бонуси под формата на допълнително количество от търгуваната стока /бебешки пелени/ при достигане на опред [...]

1 06, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла ЗКПО.

Автор |2020-06-01T16:00:42+03:001 юни 2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Вашата фирма е регистрирана за целите на ЗДДС и е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната, във и извън ЕС. Целта ви е да популяризирате вашата дейност, както и разширите пазара на предлаганите от вас стоки. Затова предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продавате, за да [...]

28 05, 2020

Разходи, платени от нотариус от името и за сметка на неговите клиентите. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |2020-05-28T13:47:55+03:0028 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

В процеса на работата си нотариус, регистриран за целите на ЗДДС, извършва плащания от своята банкова сметка от името и за сметка на своите клиенти. Става въпрос за такси към различни държавни институции, които са дължими от клиентите на нотариуса – например: държавни такси към Агенцията по вписванията, към Агенцията по кадастъра, местни данъци към [...]

22 05, 2020

Защо да доверим счетоводната си отчетност на външен счетоводител?

Автор |2020-05-26T11:05:49+03:0022 май 2020|Безплатно, Казуси и статии|

Ефективното управление на всеки бизнес, финансовите ресурси, с които разполага, и оптимизирането на разходите е цел за всеки собственик на фирма или самонаето лице. Предизвикателствата, пред които непрекъснато се изправяме, в резултат на  променящата се пазарна ситуация, като нарастваща конкуренция, промяна в покупателната възможност на хората, ог [...]

20 05, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла на ЗДДС. ИНТРАСТАТ.

Автор |2020-06-01T16:02:40+03:0020 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирмата ви е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната и извън нея – във и извън ЕС. Регистрирана е за целите на ЗДДС. Във връзка с осъществяваната от вас дейност, с цел рекламиране и популяризиране, увеличаване на обема на поръчките и разширяване на пазара на предлаганите от вас стоки, предоставяте без [...]

14 05, 2020

Възнаграждение за технически услуги. Данък при източника по реда на ЗКПО. СИДДО.

Автор |2020-05-19T15:16:23+03:0014 май 2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Българско дружество осъществява търговска дейност със стационарни и мобилни заграждения. Във връзка със сключен договор с холандско дружество за покупко – продажба и доставка на стационарна ограда, в България пристигат холандски специалисти, за да осъществят монтажа на оградата и портал към нея. За оказаната услуга българското дружество заплаща въз [...]

7 05, 2020

Възстановяване на командировъчни разходи. Данъчно третиране и документиране.

Автор |2020-05-19T15:17:23+03:007 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. Имате сключен договор за търговско представителство с възложител – фирма, установена и регистрирана за целите на ДДС в Австрия. По силата на сключения договор приемате да представлявате и да уговаряте договори за продажби от името на възложителя срещу уговорено в договора възнаграждение. Чест [...]

1 05, 2020

Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ. Корекция на подадени данни. Примери.

Автор |2020-05-19T15:17:40+03:001 май 2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

С разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ законодателят е задължил платците на доходи, които са предприятия и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица, за което изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни [...]