Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели – данъчно третиране по ЗКПО

Собственик сте на фирма, чиято дейност не би могла да протича нормално без използването на автомобил. Във фирмата извършвате сам дейността, т.е. няма други назначени лица и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Съответно използвате л [...]

Виж повече

Корекция на данъчен кредит при щета на превозно средство

Закупили сте товарен автомобил за целите на основната дейност на фирмата ви. Съответно сте се възползвали от правото си на данъчен кредит по издадената фактура за покупката на превозното средство. За нещастие в резултат на пътнотранспортно произшеств [...]

Виж повече

Рекламни услуги – третиране от гледна точка на ЗДДС

Фирмата ви, регистрирана по ЗДДС, се занимава с рекламна дейност. Ваши клиенти, освен български фирми, са и фирми от Европейския съюз, както и такива извън него. Къде е мястото на изпълнение на предоставяните от вас рекламни услуги? Как следва да бъд [...]

Виж повече

Глоба, наложена на служител - осчетоводяване и данъчно третиране

На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Как бихте могли да отразите издадените от орга [...]

Виж повече

Представителни разходи – данъчно третиране и документиране

Провели сте работен обяд с клиент в ресторант. След приключване на срещата, плащате сметката и получавате фискална касова бележка. По навик пожелавате да ви издадат фактура, за да отчетете разхода в счетоводството на фирмата. Обслужващият ви служител [...]

Виж повече

Организиране на семинар за представяне на продуктите, предлагани от фирмата – разход за реклама или представителен разход!?

Имате фирма, която се занимава с търговия на ВиК части. С цел представяне и популяризиране на стоките, организирате семинар, на който сте поканили да участват потенциални клиенти на фирмата. Наeли сте фирма, която да организира мероприятието

Виж повече

Доходи от лихви на чуждестранно юридическо лице от предоставен заем на свързано лице

Българско дружество получава заем от чуждестранно юридическо лице от страна членка на Европейския съюз и по конкретно Германия. Немското дружество с правна форма GmbH притежава 60% от капитала на българското дружеството. Начисляват се разходи за лихв [...]

Виж повече

Доходи от наем на чуждестранни физически лица - облагане и деклариране по ЗДДФЛ

Вашата фирма е сключила договор за наем на недвижим имот, който е собственост на руски гражданин, който няма постоянен адрес в България и не осъществява друга дейност в страната. Нека видим какви данъчни задължения възникват за вашата фирма по отнош [...]

Виж повече

ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЗАГУБА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС

Фирма, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, чиято дейност е търговия с дрехи, се налага да продаде част от стоката на цена по – ниска от доставната им стойност.

Виж повече

БРАК НА СТОКИ, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

Основна дейност на фирмата ви е продажба на различни видове хранителни добавки, вафли и енергийни напитки с различен асортимент, които имат на опаковката указан срок на годност от производителя. След изтичане на срока на годност се налага бракуване н [...]

Виж повече