Премини към основното съдържание

Blog Post

Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС.

Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за щастие, придобива такива размери, че възниква необходимост от наемане на персонал и съответно офис. [...]

Виж повече

Тристранни операции – същност и данъчно третиране (ОБНОВЕНО)

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния [...]

Виж повече

Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата.

Виж повече

Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

Виж повече

Продажба на консигнация в Европейския съюз

Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на стоки на консигнация. В статията „Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?“ бяха ра [...]

Виж повече

Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?

Много често в практиката фирмите, осъществяващи търговия, използват т.нар. продажба на консигнация, т.е. стоките се предоставят за продажба в съответния търговски обект, като уговорката е, че собствеността върху стоката не се прехвърля при нейното пр [...]

Виж повече