ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

Предстои ви продажба на стоки на клиент, регистриран за целите на ДДС в Германия. Стоките обаче ще се транспортират до Румъния. Транспортът на стоките ще се извърши със собствен транспорт от получателя на доставката. Възниква въпросът това вътреобщностна доставка ли е и какъв член трябва да се изпише в издадената от вас фактура? Какви документи, доказващи доставката  следва да бъдат приложени? Какво отражение намира доставката в дневниците по ДДС?

По смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава - членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава - членка.

За да се третира като вътреобщностна, доставката трябва да отговаря на следните критерии:

  1. Доставчикът следва да е регистрирано по ЗДДС лице към датата на данъчното събитие
  2. Получателят следва да е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие, като може да бъде данъчно задължено или данъчно незадължено юридическо лице
  3. Предмет на доставката са стоки по смисъла на чл. 5 от ЗЗДС
  4. Доставката следва да е възмездна
  5. Транспортът  на стоките задължително трябва да започва от територията на страната и да завършва до територията на друга държава членка, без значение дали се преминава през територията на трети страни. Единственото, което е важно в случая, е началната точка да е територията на страната, а крайната точка да е територията друга държава членка на Европейския съюз. Като имаме предвид дадената дефиниция на понятието „територия на държава членка“ в &1, т. 2 в от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, следва да обърнем внимание, че за прилагането на данъчния режим, установен за вътреобщностна доставка, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО стоките да бъдат транспортирани до територията на държавата членка, издала идентификационния номер за целите на ДДС на получателя, т.е., за да бъде третирана дадена доставка като вътреобщностна, стоките следва да бъдат транспортирани до територията на държава членка на Европейския съюз.

ИЛИ, в конкретния случай е налице доставка на стоки, получател на която е регистрирано по ДДС лице в друга държава - членка /Германия/ и стоките се транспортират до територията на друга държава членка /Румъния/. Стоките ще се транспортират от получателя по доставката от територията на страната до територията на другата държава - членка. Т.е. налице е вътреобщностна доставка на стоки по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС. По силата на чл.53, ал.1 от ЗДДС, доставката по чл.7, ал.1 се счита за облагаема доставка с нулева ставка на данъка. Като основание за нулева ставка на данъка във фактурата се посочва чл. 53, ал.1.

Документите, доказващи извършването на вътреобщностна доставка, са определени в чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗДДС /ППЗДДС/. В конкретния случай следва да са налице:

  • Фактура за доставката, издадена от доставчика - регистрирано по ЗДДС лице на територията на Република България, в която е начислен данък със ставка нула на сто на основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДС. Във фактурата се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката.
  • Писмено потвърждение от получателя по доставката, съгласно чл. 45, т. 2, б. "а" от ППЗДДС, че стоката е получена на територията на другата държава членка – Румъния, тъй като транспортът на стоките се извършва от получателя по доставката.

Съгласно Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС данъчната основа на вътреобщностните доставки се посочва в колона 20 в дневника на продажбите.

За вътреобщностните доставки задължително, заедно със справката – декларация по ЗДДС, се подава и VIES – декларация за съответния данъчен период, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.

Автор: Ана Петрова