Виртуален ПОС терминал. Документиране на плащанията.

Виртуален ПОС терминал. Документиране на плащанията.

Собственик сте на фирма, която е в сферата на услугите. Имате сайт, чрез който рекламирате и продавате услугите, които извършвате. Не разполагате с касов апарат и не желаете да използвате такъв, поради ред обясними причини. На този етап, клиентите ви могат да плащат единствено по банков път с платежно нареждане. За да ги улесните максимално, обмисляте да създадете възможност за плащане с карта посредством ПОС терминал, чрез който клиентите ще извършват плащане директно на вашия сайт. Общо взето стъпките са следните:

  1. Клиентът генерира поръчка на вашия сайт
  2. Оттам следва препращане на клиента на сайта на банката, където клиентът въвежда данните на своята банкова карта
  3. Следва препращане към сайта, където се визуализира статусът на плащането

Необходимо е вашият счетоводител да отговори на въпроса, който вероятно си задавате: „Трябва ли в този случай да издам фискална касова бележка при плащане от клиента?“

Нека да видим води ли плащането по описания начин до задължение за издаване на фискална касова бележка …

Така описаното плащане ще се извършва посредством „виртуален ПОС терминал“. Дефиниция на това понятие е дадена в &1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба No3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. По смисъла на Наредбата „Виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal)“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по платежни сметки, плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим онлайн.

Видно от даденото определение е, че плащането се извършва посредством платежна или предплатена карта.

Платежната карта е вид персонализиран платежен инструмент (дебитна или кредитна карта), който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който могат да се извършват платежни и справочни операции /чл. 25, ал. 1 от цитираната Наредба/, а предплатената карта е вид персонализиран платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или който осигурява отдалечен достъп до сметка за електронни пари, и с който се извършват платежни операции /чл. 33, ал. 1/.

По силата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

В ал. 3 от цитирания закон е дадено определение на понятието фискална касова бележка: „фискалният и системният бон“ са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

В Наредба Н-18/2006 г. са посочени случаите, при които за вас като задължено лице по чл. 3, ал. 1, не би възникнало задължение за издаване на фискална касова бележка, а именно: когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Единствено и само, ако използвате един от посочените в чл. 3, ал. 1 начини за разплащане, за вас НЕ БИ ВЪЗНИКНАЛО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИСКАЛЕН БОН. Очевидно е, че плащането чрез карта през виртуален ПОС терминал не е сред изключенията, които не изискват издаване на касов бон.

Както се вижда от цитираните по – горе разпоредби, при извършване на плащане от вашите клиенти чрез платежна или предплатена карта посредством „виртуален пос терминал“, за вас ще възникне задължение за регистриране на продажбата чрез издаване на фискален бон. И това задължение произтича от цитираната разпоредба на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, която подчертава, че фискална касова бележка се издава, когато плащането се извършва с банкова кредитна или дебитна карта и предвид обстоятелството, че плащането не попада в изброените изключения в чл. 3, ал. от Наредба Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. В този случай дали плащането е извършено посредством физически ПОС терминал или посредством виртуален такъв, е без значение и няма никаква разлика.

И само искам да обърна внимание, че за вас като задължено лице по чл. 3 от Наредба Н-18 и във връзка с дадената в &1, т. 87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС легална дефиниция за „електронен магазин“, ще възникне задължение по повод изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, описани в Глава 7 „г“ от Наредбата.

Екипът на Корект Акаунт Консулт може да ви предложи отлични счетоводни услуги, за да сте сигурни, че документирането на този вид плащане ще бъде изрядно.

Автор: Ана Петрова