Ваучерите за храна - възможност за работодателя за оптимизиране на разходите във фонд "Работна заплата"

ваучери.jpg

Работните заплати са свързани с разходи за осигуровки, които носят допълнителна тежест върху бюджета на фирмата.

Този проблем би могъл да бъде разрешен с използването на ваучери за храна, като форма на възнаграждение.

Вероятно у вас възниква въпросът „Колко средства могат да бъдат СПЕСТЕНИ само за един служител при използването на ваучери за храна?“

1. Ако работодателят е решил да даде допълнително парично възнаграждение, върху брутната сума, тогава се дължат осигуровки. При брутна сума от 60 лв., осигурителните вноски са 11,20 лв. месечно. /изчислението е направено при ф. ТЗПБ - 0.7%/.

Следователно разходът за работодателя става 71.20 лв. месечно. НО ако използва ваучери за храна, върху сумата от 60 лв. месечно няма осигуровки. СПЕСТЯВАТ се по 11.20 лв. на месец ИЛИ 134,40 лв на година за ЕДИН СЛУЖИТЕЛ.

2. Ако се предпочете вариант с парично възнаграждение, от брутната сума ще се удържат осигуровки и данък в размер 13.20 лв. на месец, а в годишен аспект 158.40 лв. за сметка на служителя.

Заключението, което може да се направи е, че при използването на ваучери за храна СПЕСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЕДИН СЛУЖИТЕЛ са 292,80 лева годишно. При 5 служителя - 1464 лева, а ако са повече ..,вие сами можете да изчислите положителния ефект.

А сега нека видим какво всъщност са ваучерите за храна и кои са основните нормативни документи, регламентиращи тяхното ползване:

Законодателят е дал определение в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. То гласи, че ваучерите за храна са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление и контрол, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с лицензиран оператор.

Основните нормативни документи, където е регламентирана възможността за оптимално използване на ваучерите за храна са:

1. Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

2. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

3. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Ваучерите за храна са данъчно признат разход за фирмата и не се облагат с допълнителни данъци и осигуровки, ако са спазени едновременно следните условия:

Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, б. Е от ЗДДФЛ доходите, раздадени на служителите под формата на ваучери за храна, не са облагаеми, стига да са получени в размера и по реда на ЗКПО.

В чл. 209, ал. 1 от ЗКПО е посочено, че не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, б. Б в РАЗМЕР ДО 60 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна за всяко наето лице, ако са спазени едновременно всички условия, регламентирани в т. 1, т. 2 и т. 3 на цитираната алинея.

В чл. 2, ал. 3 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски е записано, че осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работниците и служителите, включително на лицата по договори за управление и контрол, при условията на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО. Това означава, че сумата от 60 лв. на месец е освободена, освен от данъци, а също и от осигурителни вноски, които са най-тежкото перо от фонд "Работна заплата".

Иначе казано ваучерите за храна са напълно възможен и реален инструмент за оптимизиране на средствата за фонд „Работна заплата”.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif