Вашите клиенти ви плащат чрез PayPal??? Вижте какво мисли НАП относно издаването на касов бон при плащане чрез PayPal

Вашите клиенти ви плащат чрез PayPal??? Вижте какво мисли НАП относно издаването на касов бон при плащане чрез PayPal

Трябва ли фирмата да издава фискален бон при постъпване на плащания в PayPal?!  Със сигурност становището на НАП по въпроса  звучи интересно. 

При извършване на продажби, които са платени чрез електронни пари чрез PayPal, за фирмата възниква задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство, т.е. за вас възниква задължение за издаване на фискална касова бележка.

Ето основанията за това ..... 

Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от тази наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или  касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредбата - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1, като фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането.

За изясняване на въпроса трябва ли да се издава фискален бон при постъпление от продажби в PayPal, Национална агенция по приходите е направила запитване до Българска народна банка доколко плащанията, извършвани чрез PayPal, могат да бъдат определени като плащания чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга.

БНБ е уведомила НАП, че плащанията през PayPal се извършват от Pay Pal(Europe) S.a.r.l. et Cie S.C.A, която е кредитна институция, лицензирана в държава-членка на Европейския съюз – Люксембург. PayPal(Europe) S.a.r.l. et Cie S.C.Ae вписано в Списъка на кредитните институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България под № 50. Сред сделките, които са включени в уведомлението, относно извършване на дейност на територията на РБългария е издаването на електронни пари.

Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, представляваща вземане към издателя, която се издава при получаване на средства, с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари (чл. 76, ал. 2 ЗПУПС). В този смисъл паричната стойност на електронните пари може да се съхранява на карта /предплатена карта/ или на сървър /като достъпът се осъществява чрез интернет/.

По смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) “средства” са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари

Следователно, съгласно закона, електронните пари са приравнени на парите по сметка и парите в брой - банкноти и монети, но същевременно с това се и отличават от тях - имат самостоятелно съществуване като отделен вид парични средства, наред с парите по сметка и парите в брой. Подобно на парите по сметка те също представляват вземане, но за разлика от тях титулярят на това вземане не е титуляр и на сметка при издателя им. 

Операциите с електронни пари не следва да бъдат приравнявани към платежни операции, свързани с изпълнение на кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, които представляват отделни платежни услуги по смисъла на ЗПУПС. Кредитният превод, директният дебит и наличният паричен превод са платежни услуги, които могат да се използват за операциите по прехвърляна на средства от платеца към издателя на електронни пари и от издателя на електронни пари към получателя във връзка с издаването и обратното изкупуване на електронните пари.

На основание на цитираните разпоредби и отговорът на БНБ, НАП изразява становище, че при извършване на продажби, които са платени чрез електронни пари чрез PayPal за фирмата съществува задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство. 

Официалното становище на ЦУ към НАП можете да видите тук. / Становище ЦУ на НАП СофияСтановище ЦУ на НАП Бургас

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif