Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

1.    Търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия (разработена съобразно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) с цел да получат идентификационни кодове за своите фирми и обекти.

Пример: Фирма Х има два магазина, магазин 1 и магазин 2. Необходимо е фирма Х да заяви 3 идентификационни кода Код „1“ за самата фирма Х (код за икономически оператор като търговец на дребно) Код „2“ за магазин 1 (код за обект 1, който търговеца на дребно управлява) Код „3“ за магазин 2 (код за обект 2, който търговеца на дребно управлява)

Издател на идентификационни кодове за България е “Печатница на Българска народна банка” АД. Системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019г.

За да регистрирате вашите търговски обекти в системата е необходимо да подадете онлайн заявление в уеб-базирана система, която ще бъде достъпна на следния електронен адрес:  www.bgtpd.com 2.    За получаване на идентификационни кодове на фирми и обекти са задължително необходими:

       2.1 Издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция “Митници”.        2.2 Валиден квалифициран електронен подпис*, издаден на юридическото лице;        2.3 Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;        2.4 Телефон за връзка;        2.5 Акцизен номер (ако има такъв)

3.    След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на фирма и/или търговски обект, на регистрирания от Вас e-mail ще получите идентификационния код, както и QR код, съдържащ идентификационния код.

4.    Подробно ръководство за работа със системата ще може да намерите на упоменатия по-горе адрес: www.bgtpd.com

5.    Издаването на идентификационни кодове на  икономически оператор и обект не подлежи на заплащане.

* Използваният електронен подпис трябва да е в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 2014г. Електронен подпис за физически или юридически лица издават регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. В България оперират няколко дружества с лицензи за извършване на удостоверителни услуги, издадени от Комисията по регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

Източник: Интернет страницата на Агенция „Митници“