Трудов договор с пенсионер?

Трудов договор с пенсионер

Скоро ме попитаха следното: „Имам позната, която е пенсионер. Притежавам малко магазинче, където искам да работи на касата по 4 часа на ден. Една счетоводителка ми каза, че щом е пенсионер не ѝ трябва трудов договор и може да бъде сключен граждански договор. Вярно ли е това!?“

На този въпрос бих отговорила по следния начин…

Да, на жената може и да не ѝ е нужен трудов договор, единствено и само поради факта, че тя вече е пенсионер, т.е. не се нуждае от натрупване на стаж за пенсия и т.н. Положителното за нея евентуално би било преизчисляване на пенсията в посока увеличение.

При положение, че жената – пенсионер ще работи в магазина на касата по 4 часа на ден не е възможно сключването на граждански договор. Както знаем за гражданския договор, най – общо казано, е важен резултатът, т.е. изпълнителят приема да извърши конкретна работа, която му е възложена от другата страна по договора, наречена възложител. При гражданския договор няма строго определено работно време /от … до/, работно място и т.н.

В конкретния случай жената пенсионер ще работи в магазина като касиер на 4 часа, т.е. имаме определено място на работа, конкретна длъжност, работно време. Това са част от елементите на трудовия договор.

При сключване на трудовия договор задължително се определят:

  1. Мястото на работа;
  2. Наименованието на длъжността и характера на работата;
  3. Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
  4. Времетраенето на трудовия договор;
  5. Размерът на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
  6. Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
  7. Продължителността на работния ден и седмица;
  8. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичността на тяхното изплащане;

ЗАЩО ПОДЧЕРТАВАМ Т. 8 …

Често съм чувала от служители на счетоводни отдели: „Голяма работа, че не си е донесъл трудовата книжка при назначаването. Нали е пенсионер ….“

Е как така голяма работа!? Това, че е пенсионер не го лишава от правото му на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит към основната му работна заплата.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит, на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

Никъде в нормативната база не е изрично посочено, че щом лицето е пенсионер, то за него не следва да се начислява допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Т.е. лицето – пенсионер има абсолютно същото право, както и останалите работници и служители.

При определяне на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, трябва да имате предвид, че се взема под внимание само трудовият стаж преди сключване на трудовия договор, само когато той е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия /чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата/.

А това, че гражданският договор е по – облекчен от гледна точка на данъчни и осигурителни задължения е безспорен факт. Но това е друга тема на разговор.

Автор: Ана Петрова