Тристранни операции – същност и данъчно третиране (ОБНОВЕНО)

Тристранни операции същност и данъчно третиране ОБНОВЕНО

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния, като тя не е регистрирана за целите на ДДС в Румъния.

Как изглеждат нещата, когато фирмата с холандски ДДС номер продава стоките на фирмата с български ДДС номер, която от своя страна ги препродава на въпросната американска фирма, която обаче ИМА регистрация за целите на ЗДДС в Румъния или пък ги продава на фирма с румънски ДДС номер, като стоките се транспортират директно от Холандия до Румъния.

В този случай, при положение, че фирмата получател на стоките е клиент, който притежава румънски ДДС номер, то следва да вземем под внимание разпоредбите на чл. 15 от ЗДДС:

Съгласно даденото определение, в тристранните операции участват три регистрирани по ДДС лица от три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:

  1. Регистрирано лице в държава членка А /прехвърлител/ извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б /посредник/, което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В /придобиващ/;
  2. Стоките се транспортират от А до В
  3. Посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В
  4. Придобиващият начислява ДДС като получател на доставката

!!! С регламентирането на нова ал. 7 в чл. 9 от ППЗДДС /ДВ, бр. 3 от 2019 г./ е въведено съществено изменение в прилагането на режима за облагане на тристранните операции. По силата на чл. 9, ал. 7 от ППЗДДС, условието по чл. 15, т. 3 от ЗДДС се счита за изпълнено и в тази връзка тристранна операция ще е налице И КОГАТО ПОСРЕДНИКЪТ е идентифициран за целите на ДДС в държавата членка на прехвърлителя /А/ или придобиващия /В/, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационния си номер по ДДС, издаден от неговата държава членка /Б/.

ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО – ГОРЕ ФАКТИ ЗА КОНКРЕТНИЯ КАЗУС И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦИТИРАНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЧЛ. 15 ОТ ЗДДС МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗВОДА, ЧЕ НАЛИЦЕ Е ТРИСТРАННА ОПЕРАЦИЯ, КЪДЕТО ХОЛАНДСКАТА ФИРМА Е ПРЕХВЪРЛИТЕЛ, БЪЛГАРСКАТА ФИРМА Е ПОСРЕДНИК, А ФИРМАТА С РУМЪНСКИ ДДС НОМЕР Е ПРИДОБИВАЩ И СТОКАТА СЕ ТРАНСПОРТИРА ДИРЕКТНО ОТ ХОЛАНДИЯ ДО РУМЪНИЯ.

За разлика от режима вътреобщностна доставка и вътреобщностното придобиване на стоки, при които се осъществява доставка на стоки между две лица, регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки, при тристранните операции доставката на стоки е между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки.

Налице са две доставки на стоки. Първата е доставката между холандската фирма - прехвърлител и българската фирма - посредник, а втората е между българската фирма - посредник и придобиващата фирма с румънски ДДС номер. На тези две доставки съответства един вътреобщностен транспорт, а именно придвижването на стоките от Холандия до страната членка, която е издала ДДС номера на придобиващия – Румъния.

Само едната от двете доставки може да се определи като вътреобщностна доставка /ВОД/, на която съответства едно вътреобщностно придобиване /ВОП/. Това е така защото при едно транспортиране на стоката от една държава членка до друга държава членка може да съществуват само една вътреобщностна доставка и едно вътреобщностно придобиване.

Холандската фирма - прехвърлител осъществява вътреобщностна доставка на стоки, която е облагаема с нулева ставка /от Холандия започва транспортирането на стоките/. Българската фирма, явяваща се посредник, извършва вътреобщностно придобиване на стоки по сделката, свързана с доставката от холандската фирма - прехвърлител. Българската фирма придобива стоките под българския си ДДС номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване, съгласно чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, е държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, а именно Румъния в конкретния случай. Това означава, че българската фирма извършва вътреобщностно придобиване на стоки с място на изпълнение на територията на Румъния. Това вътреобщностно придобиване НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЛАГАНЕ С ДДС. Според разпоредбите на чл. 65, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, съответстващи на чл. 141 от Директива 2006/112/ЕС на Съвета това придобиване е освободено от облагане в държавата членка, в която е мястото му на изпълнение, т.е. за българската фирма – посредник не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния.

Втората доставка на стоки, а именно тази между българската фирма - посредник и придобиващата фирма с румънски ДДС номер не се определя като ВОД и съответно като ВОП. Тази доставка е с място на изпълнение извън територията на страната членка, от която започва транспорта на стоките - Холандия. Също така тя е и с място на изпълнение извън територията на държавата членка, където е регистриран посредникът – България. По силата на чл. 17, ал. 3 от ЗДДС втората доставка е с място на изпълнение на територията на държавата членка, в която приключва транспортът на стоките, а именно Румъния. По нея задължен да начисли ДДС е придобиващият в тристранната операция /фирмата с румънски ДДС номер/. Това е и единственото данъчно събитие, което възниква във връзка с тристранните операции, по което се дължи ДДС от лицето придобиващ /фирмата с румънски ДДС номер/ и в държавата членка, в която то е регистрирано за целите на ДДС – Румъния.

Съгласно чл. 113 от Правилника за приложение на ЗДДС, българската фирма, в ролята си на посредник в тристранна операция, трябва да отрази фактурата, издадена от холандската фирма – прехвърлител в тристранната операция, в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от него към придобиващото фирма с румънски ДДС номер. Колона от 9 до 14 не се попълват. В колона „вид на документа“ се посочва съответният код, а в колона „ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция“ се посочва данъчната основа в лева на фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция /холандската фирма/. Тази данъчна основа не участва при определяне на резултата за периода. Трябва да се има предвид обстоятелството, че начинът на отразяване на фактурата, издадена от прехвърлителя с код 09 в дневника за покупките не променя вида на документа – фактура и тя следва да се отрази със съответния си номер в отчетния регистър.

В дневника за продажбите   издадената фактура следва да се отрази в колона 25 „ДО на доставки като посредник в тристранни операции“.

На основание чл. 114, ал. 3 от ЗДДС българската фирма ще посочи като основание за неначисляване на ДДС във фактурата, която издава на фирмата – придобиващ „чл. 141 2006/112/ЕО“.

В Правилника за приложение на ЗДДС, по конкретно в чл. 9, ал. 2, са посочени изискванията относно доказването на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона. Посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:

  1. Фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;
  2. Фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;
  3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;
  4. Писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница.

Трябва да се вземе под внимание, че ако съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от Правилника, в случай че българската фирма – посредник не се снабди с документите, описани в ал. 2 до изтичане на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от ЗДДС би станал изискуем, се счита, че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът става изискуем от българската фирма – посредник, което трябва да го начисли чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС в 15 – дневен срок, считано от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Ако в последствие, след срока по чл. 9, ал. 3 от Правилника, българската фирма се снабди с описаните документи, доказващи обстоятелствата по чл. 62, ал. 5, тя коригира резултата във връзка с прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5 от Правилника.

Свържете се с нас за повече информация и помощ при решаването на счетоводни казуси. Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт може да ви предложи данъчно-счетоводни услуги на конкурентни цени. 

Автор: Ана Петрова