Транспортни услуги – данъчно третиране по ЗДДС

Транспортни услуги – данъчно третиране по ЗДДС

Фирмата ви е регистрирана по ЗДДС и осъществява като основна дейност транспортни услуги. Притежава лиценз за международен транспорт. Транспортните услуги се извършват предимно в страни от Европейския съюз. По - конкретно, курсовете в повечето случаи са Германия - Чехия. Получатели на услугата са данъчно задължени и данъчно незадължени лица.

  1. Къде е мястото на изпълнение на доставката на транспортна услуга, при положение, че транспортът започва от една държава членка – Германия, до друга държава членка – Чехия?
  2. Каква фактура следва да бъде издадена на вашите европейски клиенти, съответно, когато са регистрирани за целите на ДДС в съответната държава /в конкретния случай – Германия/ и когато не са  регистрирани по ДДС? Следва ли да се начисли български ДДС?

В конкретния случай става въпрос за доставка на услуги, свързани с транспортирането на стоки в рамките на Европейския съюз.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ОБЛАГАНЕТО НА УСЛУГИ!?

За облагането на транспортните услуги е важно да се определи:

  1. Статутът на получателя - данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
  2. Мястото им на изпълнение. От мястото на изпълнение на транспортните услуги се определя държавата, в която следва да се извърши облагането с данък.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СТАТУТЪТ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА УСЛУГИ!?

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Също така, в разпоредбите на чл. 3 от ЗДДС се определя кои дейности са независима икономическа дейност и кои не.

Когато определяме дали получателите на услугите са данъчно задължени или данъчно незадължени лица, следва да имаме предвид и разпоредбите на Регламент за изпълнение РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, където е посочено с какви доказателства трябва да разполагаме за установяване на статута на получателя на услугата. Този регламент е задължителен и се прилага във всички държави членки.

В чл. 18 на цитирания регламент е посочено какви документи са необходими за удостоверяване и доказване на статута на получателя на услугата, т.е. дали е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Съгласно чл. 18, т. 1 от Регламент № 282/2011, вашата фирма, в качеството си на доставчик на транспортни услуги, може да приеме, че получателят на услугата – вашият клиент, който е установен В Общността, има статут на данъчнозадължено лице, когато ви е съобщил идентификационния си номер по ДДС и получите потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.

Освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчно незадължено лице, когато докаже, че този получател не му е съобщил идентификационния си номер по ДДС.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА ТРАНПОРТНИ УСЛУГИ!?

Общите правила за определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга са регламентирани в чл. 21 от ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 1 мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

В разпоредбата чл. 22 от ЗДДС са регламентирани специфичните правила за определяне  на мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки.

По силата на чл. 22, ал. 1 мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, предоставена на ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, е на територията на държавата членка, където транспортът започва. Когато услугата е предоставена на ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, съгласно чл. 22, ал. 3, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.

И ТАКА, С ОГЛЕД НА ВСИЧКО КАЗАНО ПО – ГОРЕ, МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СЛЕДНИЯ ИЗВОД:

  1. Когато получател на транспортната услуга е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка /Германия/, мястото на изпълнение на доставката се определя съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Това е мястото, където е установен получателят на транспортната услуга – Германия. В случая е без значение дестинацията на транспорта.
  2. На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за вас не възниква задължение за начисляване на ДДС. Във фактурата, която ще издадете на вашия европейски клиент, като основание за неначисляване на ДДС се вписва „обратно начисляване“ и се посочва разпоредбата на закона -  чл. 21, ал. 2 от ЗЗДС.
  3. Съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 2, регистрираното лице, което е извършило за данъчния период доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както е в конкретния случай, заедно със справката-декларация по ЗДДС, подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

КАКВО Е ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА В СЛУЧАЯ, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛ ПО ДОСТАВКАТА Е ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ?

Съгласно чл. 18, т. 2 от Регламент № 282/2011, както беше споменато по – горе, освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчно незадължено лице, когато докаже, че този получател не му е съобщил идентификационния си номер по ДДС.

Когато получател на услугата по транспорт на стоки е ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, мястото на изпълнение по доставка на услуга по транспорт на стоки се определя съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗДДС.

По силата на чл. 22, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, КЪДЕТО ТРАНСПОРТЪТ ЗАПОЧВА, Т.Е. В СЛУЧАЯ ТОВА Е ГЕРМАНИЯ.

В случая, когато получател на транспортната услуга е данъчно незадължено лице, за доставката на услуга по транспорт на стоки ОТНОВО НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ДДС, КАТО ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА Е ЧЛ. 86, АЛ. 3 ОТ ЗЗДС. Следва да се обърне внимание, че в този случай се трупа облагаем оборот за регистрация в Германия.

Автор: Ана Петрова