Спонсорство и дарение в полза на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – данъчно третиране на разхода

Спонсорство и дарение в полза на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – данъчно третиране на разхода

Фирмата ви предстои да спонсорира спортно мероприятие, организирано от спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В спортната зала, където ще се проведе мероприятието, ще бъдат поставени рекламни пана с логото на вашата фирма. Възниква ви въпросът сумата, предоставена по договора за спонсорство, данъчно признат разход ли ще бъде за вас?

При спонсорството се налагат отношения между двете страни, които могат да се определят като бизнес отношения, тъй като стремежът на всяка от страните е да извлече конкретна полза. Между двете страни, а именно спонсор и спонсориран, се установява споразумение, което предполага предоставяне от страна на спонсора на финансова или друг вид помощ на спонсорирания в замяна на определени ползи, които представляват интерес за спонсора. Тези бизнес отношения между спонсор и спонсориран се легитимират чрез т. нар договор за спонсорство. Най – общо, в практиката се е наложило следната дефиниция на понятието договор за спонсорство: това е договор, по силата на който за спонсор и спонсориран възникват съответни права и задължения, а именно:

  1. Спонсорът се задължава да предостави икономическа помощ на спонсорираното лице в замяна, на което получава право да бъде рекламиран.
  2. Спонсорираното лице получава уговорената помощ от спонсора, срещу което се задължава да рекламира спонсора чрез популяризиране на неговото име, предлаганите от него продукти, осъществяваната от него дейност и т.н.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СПОНСОРСТВОТО И ДАРЕНИЕТО!?

При спонсорството винаги се уговаря размер на насрещна престация, тъй като спонсорираното лице винаги предоставя рекламна услуга, като в повечето случаи, стойността на икономическата помощ, която предоставя спонсорът надхвърля обратно полученото под формата на рекламна услуга от спонсорираното лице. И все пак са възможни два варианта:

  1. Стойността на икономическата помощ, която предоставя спонсора, е еквивалентна на рекламната услуга, която ще получи от спонсорираното лице. В този случай сделката между спонсор и спонсориран се определя като търговска по смисъла на чл. 286, ал. 1 от Търговския закон.
  2. Стойността на икономическата помощ, предоставена от спонсора, превишава полученото обратно от спонсорираното лице.  

Характерно за дарението е неговия безвъзмезден характер, т.е. при договора за дарение дарителят предоставя икономическа помощ на дареното лице, без да очаква в замяна насрещна престация, било то еквивалентна или нееквивалентна на предоставената от дарителя помощ.

КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПРИ СПОНСОРСТВОТО!?

Както беше споменато по – горе, при спонсорството спонсорираното лице дължи насрещна престация под формата на рекламна услуга. Важно е да се определи дали насрещната престация, предоставена от спонсорираното лице е еквивалента или съответно не е еквивалентна на получената икономическа помощ от спонсора.

КАКВО СЛЕДВА, АКО СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ПОМОЩ ОТ СПОНСОРА Е ЕКВИВАЛЕНТНА НА ПОЛУЧЕНАТА ОТ СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ РЕКЛАМНА УСЛУГА!?

В случая, при който срещу предоставената помощ спонсорът получава еквивалентна рекламна услугав стойностно изражение, която е в рамките на обичайното за извършваната от спонсора дейност, ТО НАЛИЦЕ Е СЧЕТОВОДЕН РАЗХОД ЗА РЕКЛАМА. По силата на §1, т. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане „разходи за реклама“ са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност.

КАКВО СЛЕДВА, АКО СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ПОМОЩ ОТ СПОНСОРА ПРЕВИШАВА СТОЙНОСТТА НА ПОЛУЧЕНАТА ОТ СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ РЕКЛАМНА УСЛУГА!?

В случая, при който предоставената помощ от спонсора превишава стойността на предоставената насрещна реклама, РАЗМЕРЪТ НА ПРЕВИШЕНИЕТО СЕ ТРЕТИРА КАТО БЕЗВЪЗМЕЗДНО И ИМА ХАРАКТЕР НА РАЗХОД ЗА ДАРЕНИЕ.В ТОЗИ СЛУЧАЙ, ЧАСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ СПОНСОРА, КОЯТО Е ЕКВИВАЛЕНТНА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА РЕКЛАМА, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТЧЕТЕНА КАТО РАЗХОД ЗА РЕКЛАМА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗКПО ЗА ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ, А ПРЕВИШЕНИЕТО – КАТО РАЗХОД ЗА ДАРЕНИЕ.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА ДАРЕНИЯТА!?

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕМ В ПОЛЗА НА КОГО Е НАПРАВЕНО ДАРЕНИЕТО, ТЪЙ КАТО ОТ ТОВА ЗАВИСИ ДАЛИ ТО ЩЕ БЪДЕ ДАНЪЧНО ПРИЗНАТ РАЗХОД.

Разходите за дарения са регламентирани в чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

По смисъла на цитирания член, КОГАТО ДАРЕНИЕТО Е НАПРАВЕНО В ПОЛЗА НА ИЗБРОЕНИТЕ В ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗКПО ЛИЦА, ТО ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ, НАПРАВЕНИЯТ СЧЕТОВОДЕН РАЗХОД ЗА ДАРЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРИЗНАТ ДО 10% ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА/.

В конкретния случай предоставеното дарение е в полза на спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признаватсчетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов, резултат(счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Т.Е. В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ РАЗХОДЪТ ЗА ДАРЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО ПРИЗНАТ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРИЗНАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ДАЛИ Е ДО ИЛИ НАД 10 НА СТО ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, ТЪЙ КАТО ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ДАРЕНИЕТО, Е СРЕД ИЗБРОЕНИТЕ В ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗКПО И НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪЩИЯ ЧЛЕН.

ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 31, АЛ. 6 Е С ДАРЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ГО ОТПУСКАТ, ИЛИ ТЕЗИ, КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С НЕГО. СЪЩО ТАКА НЕ СЛЕДВА ДА СА НАЛИЦЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ДАРЕНИЕТО НЕ Е ПОЛУЧЕН. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ЦЕЛИЯ РАЗХОД ЗА ДАРЕНИЕ НЯМА ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ.

И ЗА ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ …. 

В случай, че дарението е направено в полза на лице, което не е сред изброените в чл. 31, ал. 1 и не отговаря на посочените изисквания в чл. 31 от ЗКПО, ТО ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 26, АЛ. 7 РАЗХОДЪТ ЗА ДАРЕНИЕ Е ДАНЪЧНО НЕПРИЗНАТ. ФОРМИРА ДАНЪЧНА ПОСТОЯННА РАЗЛИКА И СЕ ПОСОЧВА В УВЕЛИЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ.

ОБОБЩЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНО С ПРИМЕР, КОГАТО СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ПОМОЩ ОТ СПОНСОРА ПРЕВИШАВА СТОЙНОСТТА НА ПОЛУЧЕНАТА ОТ СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ РЕКЛАМНА УСЛУГА. СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЪС СТАТУТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА:

Спонсорирате спортен клуб - регистриранпо Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, т.е. лице сред изброените в чл. 31, ал. 1 от ЗКПО. Размерът на така направената икономическа помощ е 2000 лв. Рекламната услуга, предоставена като насрещна престация по договора за спонсорство, е на стойност 500 лв. Вие, в качеството си на спонсор, имате право да отчетете разхода за реклама в размер на 500 лв. и той ще бъде признат за данъчни цели, тъй като това е разход, свързан с популяризиране на вашата дейност по смисъла на §1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и да не забравяме изискването за документална обоснованост по силата на чл. 10 от ЗКПО.

Разликата в размер на 1500 лв. се третира като дарение. /2000 лв. – 500 лв. = 1500 лв./. При положение, че сумата е предоставена в полза на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, т.е. лице сред изброените в чл. 31, следва да бъде призната за данъчни цели. Като в случая е налице ограничението направеният разход да е до 10 на сто от счетоводната печалба. 

Т.Е. 

  • АКО РАЗХОДЪТ ЗА ДАРЕНИЕ Е В РАЗМЕР ДО 10 НА СТО ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА, ТО ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО ПРИЗНАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ.
  • АКО РАЗХОДЪТ НАДХВЪРЛЯ ПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТ 10 НА СТО, ТО ТОГАВА РАЗХОДЪТ ЗА ДАРЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРИЗНАТ ЧАСТИЧНО ДА РАЗМЕРА, ПОКРИВАЩ 10 % ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА, А РАЗЛИКАТА ЩЕ БЪДЕ ОТНЕСЕНА В УВЕЛИЧЕНИЕ НА ФИНАНСОФИЯ РЕЗУЛТАТ.

Автор: Ана Петрова