Собственичка на ЕООД в майчинство

Собственичка на ЕООД в майчинство

Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане собственичка на ЕООД, която работи по трудово правоотношение и към момента на започване на дейността на фирмата тя е в платен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете?

Да започнем с това, че лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право да получават парично обезщетение за бременност, раждане и за отглеждане на малко дете по реда на чл. 48а – чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване, където са определени условията, размерите и сроковете за получаването му. Основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, е извършването на трудова дейност и получаването на възнаграждение за нея, изключва получаването на парично обезщетение за бременност и раждане, и за отглеждане на малко дете. Изключение прави получаването на обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО.

Както споменахме по – горе, в основата на възникване на осигуряването е наличието на трудова дейност. А именно, съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекс за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от Кодекса и за които са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването. Също така в разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, е казано, че осигуряването за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Видът на осигуряването се определя чрез подаване на декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП /Окд5/. Тази декларация се подава от самоосигуряващото се лице в 7- дневен срок от започване на трудовата дейност. С тази декларация самоосигуряващото се лице декларира обстоятелството, че започва трудова дейност от една страна, а от друга вида на осигуряване.

Съществуват две възможности за избор на осигуряване:

1.  Осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт

2. Осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица, което освен осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, включва и осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство

Когато лицето не подаде декларация за започване на трудова дейност, то нищо не се променя по отношение на получаването на паричното обезщетение, а също така не се дължат осигурителни вноски в качеството му на самоосигуряващ.

В случай, че подаде такава декларация и е избрала да се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, то няма проблем собственичката да получава парично обезщетение за бременност и раждане на база трудовото правоотношение и същевременно да упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице. В този случай осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице са дължими през периода на получаване на обезщетението.

Ако самоосигуряващото се лице избере да внася осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, което освен осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, включва и осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, то трябва да се вземе под внимание разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от КСО, според която парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност, и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.

Или ... ако майката упражнява дейност и е избрала да се осигурява за общо заболяване и майчинство, то тя ще изгуби правото си да получава парично обезщетение за бременност и раждане, което е придобито във връзка с трудовото правоотношение. Това означава, че за да не загуби правото си на парично обезщетение, тя следва да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице. В този случай лицето би могло да назначи прокурист, който да упражнява дейност от нейно име през периода на отпуска, поради бременност и раждане.

Автор: Ана Петрова