Сезонни работници - как да ги назначим?

Сезонни работници - как да ги назначим

Стопанисвате хотел, разположен в летен курорт, чиято дейност има сезонен характер и съответно приема туристи единствено през лятото. За целта е нужно да наемете персонал само за летния сезон за периода от 01.06. до 15.09.

Чудите се на какъв договор да бъдат назначени сезонните служители!? Съответно въпросът ви към вашия счетоводител е дали има начин с тях да бъдат сключени трудови договори за точно този определен период /01.06 – 15.09./!?

Отговорът на вашия въпрос се крие в чл. 68 от Кодекса на труда. Бихте могли да сключите срочни трудови договори с необходимия за летния сезон персонал. И така…:

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по – дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Сезонна е работата, която е зависима и чието осъществяване се определя от смяната на сезоните и е свързана с определени сезонни условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по – голяма, отколкото обикновено. Към дейностите със сезонен характер се отнасят например производство на плодове и зеленчуци, тяхното бране, събиране на тютюн, сеитба, заведения със сезонен характер, строителни работи и др. Именно в тази хипотеза попада и конкретния казус, в който хотелът, разположен в летния курорт отваря врати и приема туристи единствено и само през летния сезон. В конкретния случай, най – удачният вариант е да назначите необходимия персонал за летния сезон като сключите срочни трудови договори на основание чл. 68, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда, т.е. срочен трудов договор за периода от 01.06. до 15.09.

Добре е да сте запознати с факта, че трудовият договор, който се сключва за определен срок, както е в случая, ще се превърне в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи 5 или повече работни дни след като е изтекъл уговореният срок и няма писмено възражение от страна на работодателя, т.е. следете сроковете на срочните трудови договори и направете нужното при настъпване на крайната дата.

Също така, трябва да знаете, че работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи по трудов договор за неопределено време и не следва да бъдат поставяни в по – неблагоприятно положение поради срочния характер на трудовото им правоотношение.

Възможно е да включите клауза за изпитателен срок съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, като обаче уговореният изпитателен срок не може да е по – дълъг от срока, за който сте сключили договора.

Ако срокът на срочния договор не е достатъчен за изпълнение на сезонната работа, за която е сключен, т.е. при настъпване на крайния срок работата не е приключила и възниква необходимост да задържите, ако не целия, то поне част от персонала още 1 месец например, то не съществува пречка уговореният срок да бъде удължен с още месец по реда на чл. 119 от Кодекса на труда.

По силата на чл. 325, ал. 1 , т. 3 от Кодекса на труда трудовият договор, сключен със сезонни работници за конкретен срок през съответния сезон се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок.

Автор: Ана Петрова