Самолетни билети - данъчно признаване и начисляване на ДДС

Самолетни билети - данъчно признаване и начисляване на ДДС

Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от централата на фирмата в Унгария, ако става въпрос за Wizz Air, например. Поглеждате документа и се уверявате, че доставчикът на услугата е с валиден унгарски ДДС номер. В този момент у вас или у вашия счетоводител възникнат следните въпроси: Тази фактура следва ли да се осчетоводи? Следва ли да се включи в дневника за покупки? Трябва ли да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС и ако трябва какво е основанието за него неговото издаване? Каква следва да бъде стойността на протокола? Това данъчно признат разход ли е? На всички тези питания ще се опитам да отговоря.

Ето как стоят нещата….

Първо искам да ОБЪРНА ВНИМАНИЕ кога направения разход за самолетния билет ще бъде данъчно признат. Тук няма да коментирам това, че командировката следва да бъде документирана, съобразно с условията и редът за командироване подробно уредени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. За да бъде признат даден разход за данъчни цели, той следва да е свързан с дейността, да е документално обоснован, да не попада в изброените от ЗКПО условия, при които възниква данъчна постоянна разлика, а също така  и да не е направен с цел отклонение от данъчно облагане.

В чл. 10 от ЗКПО е дадено определение на понятието „документална обоснованост“. Бързам, обаче, да обърна внимание на ал. 5 от цитирания член от ЗКПО, тъй като забелязвам, че това масово се пропуска.

И така …..

ЗА ДА БЪДЕ ПРИЗНАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НАПРАВЕНИЯ РАЗХОД ЗА САМОЛЕТНИЯ БИЛЕТ, ОСВЕН ФАКТУРАТА, КОЯТО СА ВИ ИЗДАЛИ, Е НЕОБХОДИМО ДА ПАЗИТЕ БОРДНАТА КАРТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ПОЛЕТ. Така че, пазете си бордните карти от полетите!!!

Сега да обърнем внимание на въпросите, свързани с документирането на самолетните билети от гледна точка но ЗДДС.

Ще започна с това, че за фирмата ще ВЪЗНИКНЕ задължение ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗЗДС.

Вие сте получили фактура за закупените от вас самолетни билети от доставчик с валиден унгарски ДДС номер. Налице е доставка на услуга по превоз на пътници. Според разпоредбите на чл. 29 от ЗДДС превозът на пътници е облагаема доставка с НУЛЕВА СТАВКА на данъка. В цитирания член са уредени условията за прилагане на нулева ставка.

Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се извършва пътническият транспорт, пропорционално на реализирания пробег. Това означава, че при международния превоз на пътници мястото на изпълнение на услугата е на територията на всички държави, през които преминава самолета, пропорционално на изминатите километри във всяка една от тях. Или както е в случая, доставчикът на услугата /този, който извършва превоза/ не е установен на територията на страната, а превозът преминава и през страната ни, то ставката от 0% би трябвало да се приложи към пробега, който самолетът реализира от летището до границата на страната, а останалата част е извън територията на страната.

Тъй като, обаче, е доста трудно да се определи този пробег, нулевата ставка може да се приложи към целия пробег и съответно в протокола по чл. 117 от ЗДДС следва да се посочи цялата стойност на самолетния билет.

Необходимостта от издаването на протокол по чл. 117 произтича и от нормите на чл. 81, ал. 6 от Правилника за приложение на ЗДДС, където е посочено, че протокол по чл. 117 следва да се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка.

И сега да обърна внимание къде намира отражение така издадения протокол по чл. 117 за самолетните билети в дневника за покупките, дневника за продажбите и справката декларация.

Протоколът, както казах е издаден за доставка, която е облагаема с нулева ставка. Нейната данъчна онова се посочва в дневника за продажбите в колона 14 /Данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 от ЗДДС/ и в колона 15 Начислен ДДС за ВОП и доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 от ЗДДС / се попълва нула. В справката – декларация данъчната основа намира отражение в клетка 12, а в клетка 22 няма да има начислен данък.

Данъчната основа на тази доставка ще намери отражение в колона 9 на дневника за покупките /Данъчна основа на получените доставки, ВОП, доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 от ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или данък/, а в справката – декларация – в клетка 30.

Относно това дали трябва да се осчетоводи фактурата …. Да тя ще се осчетоводи от гледна точка на отразяване на разхода, свързан с командировката в чужбина и отразяване на зъдължението към чуждестранния доставчик. НО тя няма да намери отражение в дневника за покупки. Както казахме, там ще намери отражение протокола по чл. 117 от ЗДДС.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif