Ремарке, вписано в талона като „ремарке за лек автомобил“ и правото на данъчен кредит

Ремарке, вписано в талона като ремарке за лек автомобил и правото на данъчен кредит

Закупени са ремаркета, които се използват изцяло и само за осъществяваната основна дейност от вашата фирма, като се прикачват към товарни автомобили. За придобитите ремаркета, съответно е издадена данъчна фактура от продавача, също регистриран по ЗДДС. В талона на ремаркетата, при тяхната регистрация в КАТ, е вписано „ремарке за лек автомобил“.  Във връзка с това възниква въпросът има ли фирмата право на данъчен кредит за закупените ремаркета?

В чл. 69 от ЗДДС са записани общите правила за възникване на право на приспадане на данъчен кредит за получените от регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги. Когато получените стоки и услуги се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, то лицето има право да приспадне:

  • данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
  • начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и чл. 57; 
  • изискуемия от него данък като платец по глава осма;

В чл. 71 от ЗДДС са описани условията, при изпълнение на едно от които възниква възможността данъчно задълженото лице да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги, които възнамерява да ползва за целите на осъществяваната от него основна дейност. В конкретния случай за придобитото ремарке разполагате с данъчна фактура, издадена от продавача, т.е. притежавате данъчен документ /фактура/ за доставеното ремарке, съставен в съответствие изискванията на чл. 114, в който данъкът е посочен на отделен ред /чл. 71, т. 1 от ЗДДС/.

В чл. 70 от ЗДДС са предвидени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Едно от ограниченията, регламентирани в т. 4 на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС, предвижда ЛИПСАТА НА ПРАВО на приспадане на данъчен кредит, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил

По смисъла на §1, т. 18 от Допълнителните разпоредби ва ЗДДС „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

По смисъла на §6, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата "Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;

б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

 „Ремарке“, по смисъла на §6, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство, като моторно превозно средство по смисъла на същия закон е пътно превозно средство, снабдено с двигател за предвижване. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата. 

От всичко казано по – горе е видно, че ремаркетата не попадат в хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС и съответно за закупените от фирмата ремаркета ще възникне право на данъчен кредит при спазване на общите правила на закона и при положение, че не са налице някои от другите ограничения, изброени в чл. 70 на ЗДДС.

Автор: Ана Петрова