Реквизити на фактурата - кои са задължителни и кои просто полезни

Реквизити на фактурата - кои са задължителни и кои просто полезни

Много от предприемачите определят времето…като пари. Съответно спестеното от тях време се влага в полезни и доходоносни дейности.

Колко минути отделяте, за да сложите печат и да „изрисувате“ вашия подпис върху една фактура? А колко време ви  е нужно, за да изпратите документа по пощата или по куриер? Е, днес ще стане въпрос точно за това. Как да спрете да губите тези минути.  
Тези от вас, които търсят реквизит от порядъка на подпис или пък печат, МОЛ, начин на плащане да не се учудват, че в изложеното по – долу няма да намерят нито печатите, нито имената и подписите на съставител и получател и т.н. сред задължителните за фактурата, тъй като те не се изискват от доста отдавна и могат да имат своето полезно значение само в определени случаи, които ще коментирам малко по – късно.
 
Най – вероятно повечето от вас знаят това, но все пак има и такива, които не са запознати и изложеното би могло да им бъде от полза …
 
В практиката все повече се използват най – различни програми, дори безплатни, за издаване на фактури, на които присъстват реквизити, които не са задължителни. Възможно е и вие да използвате подобна програма и сигурно смятате, че щом в тази фактура го има такъв реквизит, то той е задължителен.   
Става въпрос за обичайните МОЛ, подпис и печат на съставителя, а също и на получателя, начин на плащане. По старому вместо да издадете фактурата и да я изпратите на e-mail на вашия контрагент, вие разпечатвате документа, прилежно полагате подпис и печат там където е необходимо и въпреки, че не разполагате с време, тръгвате в различни дестинации, за да доставяте фактурите на своите клиенти. И смятате, че това са оригинални фактури щом върху тях има положен подпис и печат … и да без съмнение те са оригинални, но и тези без подпис и печат, изпратени на e-mail на клиента не са по – малко оригинални … Малко по – надолу ще видим защо …  
Други пък издават фактури, на които указват начин на плащане например „в брой“. Техният клиент обаче в последния момент решава, че ще плаща по банка и те притеснени се питат: „Ами сега как така!? На фактурата пише „в брой“ и ако фактурата не е издадена от софтуер, а е написана, започват да се притесняват …. И тук няма място за притеснения, още повече, че плащането в брой се доказва с наличието на издаден касов бон, а когато парите постъпят по банков път, това се вижда в самото банково извлечение ….   
Защо описвам всичко това …   
Съгласно определени законови текстове  печатът и подписите, както и начин на плащане изобщо не са задължителен реквизит, който трябва да присъства във фактурите.  
Нека най – напред да видим кои са задължителните реквизити на фактурата:
 1. Наименование на документа;
 2. Пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, нарастващи без дублиране и пропуски; 
 3. Гриф "оригинал" на първия екземпляр, който се предоставя на купувача, който е получател на фактурата;
 4. Издател на документа – наименование на фирмата, адрес, ЕИК и идентификационен номер по ДДС;
 5. Получател на доставката – наименование на фирмата, адрес, ЕИК и идентификационен номер по ДДС;
 6. Предмет и стойностно изражение на доставката – описва се количеството, вида на стоката или услугата, тяхната единичната цена без данъка, данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
 7. Ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането ѝ, както и основанието за неначисляване на данък, когато данъкът се дължи от получателя;
 8. Обща сума с ДДС;
 9. Сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
 10. Дата, на която е възникнало данъчното събитие – по -ранната от двете дати: дата, на която е получено плащането или датата, на която е извършена доставката.
 11. Обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.
Това са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ реквизити, които трябва да присъстват в една фактура. А ето и нормативната уредба на това:
 • В чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството е изброено каква информация трябва да съдържа първичния счетоводен документ, адресиран до външен получател и които се отнасят и за фактурите. 
 • В чл. 114 от ЗДДС са изброени реквизитите, които трябва да притежава фактурата.
 • Нормата на чл.78 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност допълнително уточнява изискванията към фактурите.
Незадължителни реквизити, които много често фигурират във фактурите са:
 1. Начин на плащане: в брой, по банка, прихващане
 2. Срок за плащане
Тези два реквизита са много полезни за вътрешнофирмената организация, но не са задължителни. 
Начинът на плащане е много полезен за следене и отчитане на плащането. 
Срокът за плащане е полезен в случаите, които сте договорили отложено плащане, за да обърнете внимание кога е падежа на фактурата и въвеждайки го в системата да се следи
 1. Имената на предал и получил стоката или услугата, заедно с подписите на лицата
Искам да обърна внимание по отношение на незадължителния реквизит по т. 3. Той би бил много полезен при евентуален съдебен спор за доказване на обстоятелството дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя, за което иначе би трябвало да се състави отделен приемо-предавателен протокол.
Също така този реквизит би бил полезен, ако вашия контрагент ви създава проблеми с плащането и в един момент оспори издадената фактура и нейната стойност /и това би било проблем, ако не разполагате с договор, въз основа на който е издадена фактурата/, т.е. щом си е положил името и подписа той приема сделката във връзка с доставената стока и нейната стойност.
 1. Място на сделката, т.е. мястото на предаване на стоката или услугата, което също би било полезно при евентуален спор.
Или всички тези незадължителни реквизити биха били полезни и може да се възползвате от тях когато смятате, че може да се стигне до търсене на средствата по съдебен ред. Във всички останали случаи е излишно.
 
А и замислете се дали във времето на онлайн банкирането все още имате време за подпис и печат върху хартиен носител.
 
 

Webp.net-gifmaker_0.gif