Рекламирате дейността си във Фейсбук и Гугъл? А регистрирахте ли се преди това по Закона за данък върху добавена стойност /ЗДДС/?!

Рекламирате дейността си във Фейсбук и Гугъл? А регистрирахте ли се преди това по Закона за данък върху добавена стойност /ЗДДС/?!

👉Тъй като масово фирмите рекламират във Фейсбук и Гугъл, включително и фирми нерегистрирани по ЗДДС, е добре да сте запознати с изложеното по – долу:

Ако Вашата фирма няма регистрация по ЗДДС на друго основание и рекламира дейността си във Фейсбук, то за Вас ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97А, АЛ. 1 ОТ ЗДДС, тъй като Вие сте получател на рекламни услуги от данъчно задължено лице с регистрация в ЕС /регистрацията на Фейсбук и Гугъл е в Ирландия/. Вие сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ данъка по доставката да бъде изискуем, т.е. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА РЕКЛАМИРАТЕ ДЕЙНОСТТА СИ и да получите фактурата от доставчика. ДДС трябва да бъде начислен от получателя на услугата, т.е. от Вашата фирма с протокол. Данъчният ефект за Вашата фирма ще бъде ДДС за внасяне.

☝ ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ СЛЕДНОТО:  ► 1. В този случай става въпрос за данъчно задължени лица, които нямат регистрация по ЗДДС на друго основание. ► 2. Регистрираните лица по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС НЯМАТ ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ДАНЪКА, КОЙТО СА СИ САМОНАЧИСЛИЛИ.  ► 3. Регистрираните лица на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif