Работа едновременно по договор за управление и контрол и трудов договор – поредност на осигуряването

Работа едновременно по договор за управление и контрол и трудов договор – поредност на осигуряването

Изпълнявате длъжността управител във фирма, за което получавате възнаграждение въз основа на сключен договор за управление и контрол. Същевременно започвате работа по трудово правоотношение в друга фирма. Възнаграждението по договора за управление и контрол е 2800 лева, а по трудовия договор – 2000 лева. И тъй като сте наясно, че не можете да се осигурявате на сума, превишаваща максималния осигурителен доход, който за 2019 г. е 3000 лева, възниква ви следния въпрос:

ТЪЙ КАТО ДОГОВОРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ Е СКЛЮЧЕН ПРЕДИ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, ТО МОГА ЛИ ДА СИ ВНАСЯМ ОСИГУРОВКИТЕ ПЪРВО ПО ТОЗИ ДОГОВОР, А С ЧАСТ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ПО ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОСИГУРИТЕЛНИЯТ ДОХОД ДА СЕ ДОПЪЛНИ ДО МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД!?

Ясно е, че доходът, върху който се осигурявате не може да превишава максималния осигурителен доход в размер 3000 лева. Сега да видим в каква последователност следва да се извърши осигуряването…

Съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО е посочена последователността при внасяне на осигурителните вноски, когато едно лице работи на повече от едно място, както е в конкретния случай. По силата на тази разпоредба за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;

2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

Посочената последователност означава, че в случаите, когато едно лице получава възнаграждение и се осигурява на повече от едно основание, то първото по ред основание са доходите от дейности в последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10, след което се добавят доходите от следващите по ред основания до достигане на максималния осигурителен доход.

Осигуряването на работниците и служителите, независимо от характера на работата, начина на заплащане и източника на финансиране,  се извършва на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Управителите и прокуристите на търговските дружества се осигуряват на основание чл. 4, ал. 1 т. 7.

Или в конкретния случай, въз основа на цитираните разпоредби, с оглед на тяхното спазване, първият осигурител следва да бъде фирмата, в която работите по трудов договор и получавате възнаграждение в размер на 2000 лева, т.е. осигурителният доход, върху който следва да се внасят осигурителни вноски, е 2000 лева. Вторият осигурител следва да бъде фирмата, където работите по договор за управление и контрол, и както споменахме по – горе, получавате възнаграждение в размер на 2800 лева. Като имаме предвид, че осигурителни вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход /3000 лева/ и с оглед спазването на това изискване, вторият осигурител следва да внася осигурителни вноски върху разликата между максималния месечен осигурителен доход и трудовото възнаграждение, т.е. върху сума в размер на 1000 лева.

Тъй като упражнявате трудова дейност на повече от едно основание, то ваше задължение е да предоставите информация в счетоводството на втория осигурител за размера на дохода, върху който първият осигурител внася осигурителни вноски. Това изискване е регламентирано в чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, по силата на който: „Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 и/или ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.“

Автор: Ана Петрова