Продажби на територията на друга държава членка

Продажби на територията на друга държава членка

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, ще осъществява търговия със стоки на следния принцип:

  1. Стоката, предмет на търговията ще се закупува от фирми, също регистрирани за целите на облагането с данък върху добавената стойност, само че в Гърция, т.е. притежават гръцки ДДС номер.
  2. Стоката ще се продава отново на фирми, регистрирани по ДДС в Гърция.
  3. Стоката не напуска пределите на Гърция, т.е. транспортът се осъществява директно от гръцката фирма, от която е закупена стоката до гръцка фирма, която е неин купувач.
  4. Българската фирма получава фактура от гръцката фирма, от която закупува стоката и съответно издава фактура за продажбата на гръцката фирма – купувач.

В СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ КАКВО Е ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ И КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОФОРМИ ДОКУМЕНТАЛНО …

В конкретния случай не е налице ВОП при придобиване на стоката по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, тъй като не е налице едно от изискуемите условия, за да е налице ВОП, а именно транспортирането на стоката до територията на България от територията на друга държава членка /в конкретния случай не напуска пределите на Гърция/.

Не можем да говорим и за наличие на тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС, тъй като посредникът – гръцката фирма, от която българската фирма закупува стоката и придобиващият, в лицето на фирмата купувач /отново гръцка фирма/, са регистрирани за целите на ДДС в Гърция.

В описаната ситуация българската фирма ще получи фактура за стока от фирма, която е установена на територията на друга държава членка /Гърция/. Стоката не напуска територията на същата тази държава членка – Гърция.

КАК ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗИ ДОСТАВКА!?

Тъй като стоката не пристига на територията на България, то в конкретния случай трябва да се вземат под внимание разпоредбите на чл. 17 от ЗДДС. По смисъла на чл. 17, ал. 1 мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. Т.Е. В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА Е ТЕРИТОРИЯТА НА ГЪРЦИЯ.

Независимо, че гръцката фирма – продавач, от която се закупуват стоките, е регистрирана за целите на ДДС в Гърция, закупените стоки не са предмет на вътреобщностно придобиване, както споменахме по - горе. Тъй като закупените стоки не се транспортират нито до територията на България, нито до територията на друга държава членка, а остават на територията на държавата членка, на която са придобити, то за българската фирма не е налице вътреобщностно придобиване и не възниква задължение за начисляване на български данък върху добавената стойност.

Също така, за гръцката фирма – продавач на стоката не е налице основание да приложи ВОД с нулева ставка в издадените фактури предвид факта, че стоката не напуска територията на Гърция. Българската фирма не следва да включва в дневника за покупки издадените фактури от гръцката фирма, тъй като те не представляват данъчни документи по смисъла на чл. 112 от ЗДДС.

Последващата продажба на стоката на територията на Гърция не може да се определи като ВОД за българската фирма по смисъла на чл. 7, ал. 1, тъй като стоката не се транспортира от територията на България до територията на друга държава членка. Нейното място на изпълнение отново е територията на Гърция и съответно доставката ще бъде облагаема по правилата на данъчното законодателство в Гърция.

Добре е българската фирма да се информира какви данъчни задължения възникват за нея съгласно законодателството на страната членка, в която се реализира сделката – Гърция.

Българската фирма продава стоката на друга гръцка фирма, но тъй като стоката се намира извън пределите на България към момента на продажбата, тъй като продажбата се реализира на територията на Гърция, т.е. извън територията на страната, то за българската фирма няма да възникне задължение за начисляване на ДДС. Това е така, защото по силата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за извършени доставки на стоки, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не се начислява ДДС. Въпреки, че не следва да начислява ДДС, съгласно чл. 121, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС българската фирма е необходимо да води документация и отчетност, която да е в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС, Правилника за прилагане на ЗДДС, и за доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Доставките на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, следва да се документират по правилата на законодателството на тази друга държава членка /Гърция в нашия случай/ - чл. 79, ал. 3, т. 1 от ППЗДДС. Издадените документи, във връзка с реализираните продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, българската фирма следва да отрази в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени и съответно в справката – декларация.

И тъй като българската фирма ще извършва доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, то тя задължително трябва да проучи правилата за регистрация за целите на ДДС и документиране на доставките в тази държава /Гърция/.

Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт е до вас, за да ви помогне в документалното оформяне на подобен вид сделки и да ви консултира. Ние предлагаме счетоводни услуги на конкурентни цени. Не се колебайте да се свържете с нас.

Автор: Ана Петрова