Покупка на самолетни билети – документална обоснованост съгласно ЗКПО

Покупка на самолетни билети – документална обоснованост съгласно ЗКПО

Собственикът на фирма, на която извършвам счетоводни услуги, във връзка с командировка в чужбина, закупува онлайн самолетни билети от авиокомпания Ryanair. Разбира се, предметът на командировката е свързан с основната дейност, която осъществява фирмата. На електронната си поща, той получава потвърждение на резервация за полета, в което се съдържа информация за полета, данни за лицето, което ще пътува, както и размерът на платената сума.

Съответно, собственикът прави опит да получи фактура за извършеното плащане, тъй като си знае, че от счетоводството винаги му искат фактура за това, фактура за онова. На направеното запитване на имейл получава отговор, че авиокомпанията не издава фактури за международни полети и че потвърждението за резервация, представлява и разписка за направената покупка на самолетни билети.

След приключване на командировката, заедно с всички документи за месеца, представя разписката от Ryanair с прилежно прикрепени към нея бордни карти от пътуването.

И въпросът му беше: И сега, след като Ryanair няма да ни издадат фактура, тази разписка достатъчна ли е, за да бъде признат за данъчни цели направеният разход за самолетни билети?!

И така …. Ще започна от там, че за да бъде признат разходът за самолетни билети за данъчни цели, следва той да е свързан с дейността на фирмата, а той е, както споменах по – горе. Също така следва да е документално обоснован и да не фигурира в изброените в чл. 26 от ЗКПО счетоводни разходи, които са непризнати за данъчни цели.

„Документална обоснованост“ е понятие, което намира своята дефиниция в чл. 10 от ЗКПО. По силата на ал. 1 счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват /чл. 10, ал. 2 от ЗКПО/. Реквизитите, които трябва да съдържа първичният счетоводен документ са изброени в Закона за счетоводството. Съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗКПО за международния въздушен транспорт счетоводен разход е документално обоснован, когато е документиран чрез първичен счетоводен документ и бордната карта от осъществения полет. Когато първичният счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което извършва продажбата от името и за сметка на превозвача, то се приема за издател на документа.

Както е видно от посочената разпоредба, задължително трябва да се пази бордната карта от осъществения полет, защото именно тя удостоверява, че полетът е извършен. Първичният счетоводен документ, било то разписка, фактура или др., сам по себе си доказва, че плащането е извършено, но не и че е осъществен предметът на това плащане.

В чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са регламентирани подробно изискванията, на които трябва да отговаря първичният счетоводен документ. По силата на чл. 7, ал. 3 от същия закон, ОБАЧЕ, се приема, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.

В конкретния случай, налице са заповед за командироване на лицето, в която е описана целта на командировката, бордната карта от осъществения полет, фактури за нощувки, отчет за извършената работа и др.

Също така следва да имаме предвид, че Законът за счетоводството има териториален обхват и неговите разпоредби са задължителни, когато съставителите на първичните счетоводни документи са български фирми, т.е. авиокомпания Ryanair, в качеството си на компания, установена на територията на друга държава, не е задължена да издава фактури, които да отговарят на изискванията на действащото законодателство в България.

Въз основа на гореизложеното, след като документът, изпратен от авиокомпанията отразява вярно стопанската операция и въпреки, че липсва част от изискуемата информация, която трябва да се съдържа в първичния счетоводен документ и при условие, че за липсващата информация са налице други документи, които я удостоверяват, то следва документираният с този документ разход да бъде признат за данъчни цели.

Автор: Ана Петрова