ПОДОБРЕНИЕ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

ПОДОБРЕНИЕ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

В предната статия разгледахме данъчното третиране на ремонта на наетия офис. Сега ще обърнем внимание, когато за целите на дейността си, извършите подобрение на офиса за ваша сметка.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

В т. 6.2. от Счетоводен стандарт 16 Дълготрайни материални активи са изброени разходите, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди:

  1. Изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му
  2. Осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или стоките
  3. Разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги
  4. Въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи
  5. Икономически по – изгодна промяна във функционалното предназначение на актива

И така … Ако сте направили разходи, водещи до повишаване на икономическата изгода на наетия офис над първоначално оценената стандартна ефективност и отговарящи на изброените критерии, то налице е подобрение на наетия актив.

В конкретния случай, извършеното подобрение е за ваша сметка, т.е. говорим за безвъзмездна доставка. По силата на т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС облагаема с данък върху добавената стойност е всяка възмездна доставка на стока или услуга.

Подобрението, направено на наетия от вас офис е за ваша сметка и има характер на безвъзмездна доставка, която обаче по силата на чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗДДС е приравнена на възмездна доставка, а именно: Разпоредбата на чл. 9, ал. 3 определя, че за възмездна доставка се смята и:

  1. Предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
  2. Безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;
  3. Безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

Т.е. в конкретния случай, въпреки безвъзмездния характер на направеното подобрение, по силата на цитирания текст от ЗДДС е налице възмездна доставка на услуга.

Данъчното събитие на тази доставка, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 6 от ЗДДС, ще настъпи на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем или преустановяване на ползването на актива, когато подобрението не е предвидено като условие и/или задължение по договора, т.е. данъчното събитие настъпва при прекратяване на договора за наем.

Данъчната основа ще се определи по реда на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, а именно това е сумата на направените преки разходи за извършване на подобрението, намалена с разходите за изхабяване предвид неговия обичаен икономически живот. Ако не може да се определи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.

Начисляването на данъка се извършва с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, тъй като по силата на чл. 113, ал. 3, т. 5 от ЗДДС може и да не се издава фактура. Протоколът по чл. 117, ал. 1, т. 3 се включва в дневника за продажбите, тъй като по силата на чл. 53, ал. 3 от ППЗДДС при извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от ЗДДС начисленият данък е за сметка на доставчика. Т.е. в случая е за ваша сметка, тъй като направено подобрение няма да бъде платено от наемодателя.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗКПО

По силата на чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗКПО разходите, свързани с подобрението следва да бъдат отчетени като дълготраен нематериален актив.

Ако направените разходи не се осчетоводят като дълготраен нематериален актив, а като текущ счетоводен разход, то съгласно чл. 67 от ЗКПО тези разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително и последващите разходи, не се признават за данъчни цели и с тях следва да се увеличи счетоводния финансов резултат.

В случай, че заведете направеното подобрение като дълготраен нематериален актив, то на основание чл. 55, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗКПО максималният размер на годишната амортизационна норма не може да превишава 33 1/3 %.

Следва да обърнем внимание и на обстоятелството, че тъй като подобрението е за ваша сметка, то след изтичане срока на договора подобрението на офиса ще остане за безвъзмездно ползване от наемодателя. В този смисъл, ако към датата на прекратяване на договора, подобрението, заведено като дълготраен нематериален актив има остатъчна стойност, то при отписване от счетоводния амортизационен план ще се формира счетоводен разход. В годината на отписване този разход ще се третира като разход за дарение, направен в полза на наемодателя и като такъв няма да бъде признат за данъчни цели по силата на чл. 26, т. 7 от ЗКПО. Ако наемодателят – получател на дарението, попада сред лицата, изброени в чл. 31, ал. 1 от същия закон, то така направеният разход за дарение ще бъде частично признат, а именно до 10% от положителния счетоводен финансов резултат.

Автор: Ана Петрова