Отдаване под наем на недвижим имот на физическо лице – данъчно третиране по ЗДДС

Отдаване под наем на недвижим имот на физическо лице – данъчно третиране по ЗДДС

Собственик сте на фирма, регистрирана по ЗДДС. Възнамерявате да отдавате под наем недвижим имот – апартамент на физическо лице или търговско дружество. Следва ли при отдаване на имота под наем да се начислява ДДС?

Най – вероятно считате, че щом фирмата ви е регистрирана по ЗДДС, то би следвало да начислявате 20% ДДС независимо за какви нужди се отдава недвижимия имот. Да видим дали е така...

По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.

Доставките, свързани със земя и сгради са уредени в разпоредбата на чл. 45 от ЗДДС. 

В чл. 45, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец е освободена доставка.

ИЛИ

За да бъде третирано отдаването под наем на апартамента като освободена доставка, то трябва да са изпълнени две условия:

  1. Недвижимият имот да се отдава под наемна физическо лице, което не е търговец.
  2. Предоставеният имот за ползване под наем да се използва единствено за живеене.

При положение, че са изпълнени посочените изисквания на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, доставката на услуга, свързана с отдаването на недвижимия имот под наем, ще се третира като освободена. В този случай не следва да начислявате данък.

Следва да се обърне внимание, че в случая, когато отдавате имота под наем на физическо лице, което не е търговец и ще използва въпросния имот за жилище, ЗДДС ви дава възможност да изберете дали доставката да бъде освободена или облагаема, т.е. ако решите, все пак бихте могли да начислите ДДС. По силата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС ви се дава право да изберете въпросната доставка да бъде облагаема.

Доставката на услуга, свързана с отдаването на имота под наем, извън хипотезата на чл. 45, ал. 4, е облагаема.

В случая, когато отдавате имота на търговско дружество, са валидни общите правила на закона и по силата на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 12 от ЗДДС следва да начислите ДДС.

 

Автор: Ана Петрова