Онлайн търговия от физическо лице

Онлайн търговия от физическо лице

Вие като физическо лице решавате да закупувате дрехи и други аксесоари и съответно да ги продавате в интернет също на физически лица. Закупените стоки изпращате на купувача чрез куриер и плащането се извършва от клиента ви с наложен платеж. И така търговията тръгва и в един момент вие си задавате въпроса: „И сега добре. Вървят нещата, обаче данъци трябва ли да плащам, не трябва ли!?“

Най – напред да видим кои доходи подлежат на облагане съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е регламентирано, че облагаеми по ЗДДФЛ са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Необлагаемите доходи са изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ. Именно в т. 2 на чл. 13 Законодателят казва, че необлагаеми са доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

  1. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
  2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
  3. акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
  4. движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

Прочитайки внимателно текста, виждаме, че продажбата на дрехи и аксесоари не фигурира в посочените изключения, т.е. доходът, който получавате може да се третира като освободен от облагане.

Трябва да вземем под внимание, обаче и чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, където е регламентирано, че посочената разпоредба не се прилага за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26.

И сега да видим какво е определението за търговец ...

По смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 1 от Търговския закон търговец е всяко физическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид.

Какво означава това!?

Означава, че ако вие редовно закупувате стоки с цел да ги препродавате, А ВИЕ ТОЧНО ТОВА ПРАВИТЕ, то следва да се третирате като търговец по смисъла на Търговския закон, което означава, че доходите, които получавате от продажбите на дрехи и аксесоари следва да са облагаеми по смисъла на ЗДДФЛ. Т.е. в случая вие получавате доходи от стопанска дейност като физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, без да сте регистрирани като едноличен търговец.

И как ще бъдат обложени вашите доходи!?

Отговорът се крие в разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, където изрично е посочено, че когато действате като търговец по смисъла на търговския закон, но не сте регистрирани като едноличен търговец, то доходите от стопанска дейност се облагат по реда, определен за еднолични търговци.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с 15% данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ /чл. 14, ал 2 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ/.

И да не забравите да декларирате получените доходи като подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тези доходи се посочват в Приложение 2 (образец 2021) – Доходи от стопанска дейност като ЕТ, като в Част 2 на Приложението маркирате т. 5 Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Приложението се попълва както от лице, регистрирано като ЕТ, така и от лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. Облагаемият доход се формира на база на приходните и разходните документи, с които разполагате, като задължително се спазва принципа на документалната обоснованост, т.е. вие трябва да разполагате с първични документи по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.

В случай, че липсват определени реквизити в документите, чл. 10, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане казва, че разходът би могъл да бъде признат, когато документът отразява вярно документираната стопанска операция. В този контекст са и чл. 6, ал. 5 и 6 от Закона за счетоводството. Важно е да разполагате с допълнителни документи, които доказват верността и истинността на информацията в първичния счетоводен документ.

Автор: Ана Петрова