Онлайн продажби тип "Дропшипинг" - облагане с ДДС

Онлайн продажби тип Дропшипинг - облагане с ДДС

Фирмата ви, която все още няма регистрация по ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки, които все още не притежава, но знае откъде и как да ги достави в най – кратки срокове. Стоките ще се предлагат на платена интернет платформа. След приемане на поръчката и съответно след нейното заплащане от клиентите, фирмата ви ще пристъпва към закупуването на съответната стока от страницата на избрания доставчик. Доставчикът е китайска фирма, която ще фактурира стоките на вашата фирма, но няма да ги доставя в България, а директно ще ги транспортира до вашите клиенти, които са предимно физически лица, установени извън Европейския съюз. От американската фирма, чиято платформа използвате за продажбата на стоки, ще получавате фактура за тази услуга.

Ще отговорим на следните въпроси, които произлизат във връзка с описаната обстановка:

  1. Възниква ли задължение за вашата фирма да се регистрира по ЗДДС? Формират ли тези доставки облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
  2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на издадената от американската фирма фактура за ползването на интернет платформата?
  3. В случай, че се регистрирате доброволно по ЗДДС какво ще е данъчното третиране на тези доставки?                                                                                                                 

КОГА ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ?

Съгласно чл. 96 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46, доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

КОЯ ДОСТАВКА Е ОБЛАГАЕМА?

По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, която е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

По силата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. На основание чл. 2 от същия член, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя.

В конкретния случай, който разглеждаме, продажбата на стоките, които са обект на вашата търговия, се извършва онлайн чрез платени интернет платформи. Стоките се транспортират от доставчика, който е установен в Китай, директно до вашите клиенти, физически лица, установени предимно в различни страни извън ЕС. Тъй като стоките се намират на територията на Китай към момента на продажбата им и ще се транспортират оттам, то на основание на цитирания по – горе чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на осъществяваните от вашата фирма доставки е извън територията на страната.

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ ФИРМАТА ВИ НЕ Е РЕГИСТРИРАНА ПО ЗДДС, СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ВАС ДОСТАВКИ НЕ ФОРМИРАТ ОБЛАГАЕМ ОБОРОТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС, ТЪЙ КАТО МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ВАС ПРОДАЖБИ Е ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.

СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ НАЧИСЛЯВА ДДС ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ВАС ДОСТАВКИ ПРИ ХИПОТЕЗАТА, В КОЯТО ФИРМАТА ВИ Е РЕГИСТРИРАНА ПО ЗДДС?

Както беше споменато, тъй като стоката ще се транспортира от Китай към вашите клиенти, които са физически лица от други страни извън ЕС, мястото на изпълнение на извършваните от вашата фирма продажби към тези лица е извън територията на България. По силата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната.

КАКВО СЛЕДВА ОТ ФАКТА, ЧЕ В КАЧЕСТВОТО СИ НА НЕРЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС ЛИЦЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ ФАКТУРА ОТ АМЕРИКАНСКАТА ФИРМА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ПОЛЗВАТЕ НЕЙНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ВАШИТЕ ПРОДАЖБИ?

Щом ще използвате платформата на американска фирма, за да търгувате вашите стоки и ще получавате фактура за тази услуга, то е добре да бъдете запознати с разпоредбите на чл. 97а от ЗДДС.

Разпоредбата на чл. 97а от ЗДДС гласи, че на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.

Т.Е. ЗА ВАШАТА ФИРМА, В КАЧЕСТВОТО Ѝ НА ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГАТА, ЩЕ ВЪЗНИКНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 97А, АЛ. 1 ОТ ЗДДС.

Съгласно ал. 4 на чл. 97а от ЗДДС за вас възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по – късно от 7 дни ПРЕДИ ДАТАТА, на която данъкът за доставката става изискуем /авансово плащане или данъчно събитие/, като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. Трябва да имате предвид, че в този случай става въпрос за данъчно задължени лица, които нямат регистрация по ЗДДС на друго основание.

Когато за лица, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 или 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, те трябва да се регистрират по реда и сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Подробна информация относно чл. 97а от ЗДДС бихте могли да прочетете тук: Какви неприятности може да доведе на нерегистрираните по ЗДДС непознаването на чл. 97а от ЗДДС?

Автор: Ана Петрова